Με την υπ’ αριθ. 75/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας εγκρίθηκε το παρακάτω “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς”:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς 10/2022-12/2023

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν αποτελεί την αποτύπωση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου Μονεμβασίας στη Διαχείριση Αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η κατάρτιση και η δόμηση του επιχειρησιακού αυτού προγράμματος έχει πραγματοποιηθεί με σκοπό να εξυπηρετήσει την εφαρμογή ορθολογικής και αποτελεσματικής διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τουλάχιστον ένα δεκαπεντάμηνο (Οκτώβριο 2022 – Δεκέμβριο 2023).

Η εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος αποτελεί υποχρέωση των Δήμων βάσει του Νόμου 4830/2021 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3, το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον σε δωδεκάμηνη βάση: (α) την περισυλλογή, (β) την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης, (γ) την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή στο ΕΜΖΣ, (δ) τη στείρωση, (ε) την εύρεση αναδόχου και (στ) την υιοθεσία τους.

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Οι κυριότεροι στόχοι που εξυπηρετούνται μέσω του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού είναι οι ακόλουθοι:

 • Η αποτύπωση και καταγραφή της δραστηριότητας του Δήμου, όπως αυτή έχει καταγραφεί την τελευταία διετία (παρεχόμενες υπηρεσίες, στελέχωση, υλικοτεχνική υποδομή και χρηματοοικονομικά στοιχεία).
 • Ο καθορισμός στρατηγικών στόχων, συγκεκριμένων, μετρήσιμων και ρεαλιστικών, οι οποίοι θα οδηγήσουν στο σχεδιασμό και την πραγματοποίηση επιμέρους ενεργειών.
 • Η κατάρτιση αναλυτικού προγράμματος δράσης, σύμφωνα με το οποίο καταδεικνύονται δράσεις, ενέργειες και υπεύθυνοι έργων, καθορίζεται προϋπολογισμός κόστους, ενώ παράλληλα εντοπίζονται και οι πηγές άντλησης των απαιτούμενων πόρων.
 • Η κατάλληλη κινητοποίηση και δραστηριοποίηση των συνόλου του ανθρωπίνου δυναμικού του Δήμου,(πολίτες, εθελοντές ,φιλοζωικά σωματεία) ώστε να εμπλακεί γόνιμα και αποτελεσματικά στη διαμόρφωση και την υλοποίηση των στόχων του.
 • Η δημιουργία ενός έγκυρου, αξιόπιστου και ευέλικτου συστήματος ελέγχου, (πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης, πληροφοριακά συστήματα κ.λπ.) το οποίο θα προσφέρει έγκαιρη και ακριβή πληροφόρηση σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Για την εκπόνηση και ανάλυση του Επιχειρησιακού προγράμματος, συγκεντρώθηκαν και αποτυπώνονται όλα τα στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση των ζώων συντροφιάς από το έτος 2012 μέχρι σήμερα, ώστε να υπάρχει μια όσο το δυνατόν ρεαλιστική απεικόνιση της υπάρχουσας κατάστασης.

Η συλλογή των στοιχείων αφορά τα εξής :

 • Υπηρεσίες
 • Υλικοτεχνική υποδομή
 • Στελέχωση-ανθρώπινο δυναμικό
 • Εκπαιδευτική δραστηριότητα

Τα έτη 2012 έως και 2021 οι παρεχόμενες υπηρεσίες και οι δραστηριότητες του Δήμου μας πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την ευζωία και ευημερία των ζώων, αλλά και την αλλαγή νοοτροπίας της κοινωνίας των πολιτών του Δήμου καθώς και τη μελλοντική αλλαγή αντιμετώπισης των ζώων, με στόχο τον περιορισμό όλο και περισσότερο της κακής και μη υπεύθυνης διαχείρισης των δεσποζόμενων ζώων, καθώς τα δεσποζόμενα είναι μία βασική πηγή δημιουργίας νέων αδέσποτων, και πάντα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το Νόμο.

Ήδη από το έτος 2013 με την υπ’ αριθ. 30/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε σχέδιο δράσης για την περισυλλογή, περίθαλψη, σήμανση και στείρωση των αδέσποτων ζώων και τη διερεύνηση δυνατότητας συνεργασίας με συναρμόδιους φορείς για τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων.

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1) Κτηνιατρικές υπηρεσίες διαχείρισης αδέσποτων ζώων που αφορούν:

(α) την ηλεκτρονική σήμανση,

(β) τη στείρωση,

(γ) την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης (εμβόλια, περιθάλψεις, χειρουργικές πράξεις),

Αναλυτικά οι παραπάνω υπηρεσίες αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Εργασίες Κτηνιάτρων 2012-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ΣΥΝΟΛΟ
Ηλεκτρονικές σημάνσεις 170  57 162 229 387 401 416 1.822
Στειρώσεις 127   33   89 105 136 134 153 777
Εμβολιασμοί 162 108 110 205 376 489 374 1.824
Περιθάλψεις 0 0    0 10    4   10 2 26
Χειρουργικές πράξεις 0 0    9 40   14   71 119 253

 

Οι παραπάνω εργασίες πραγματοποιήθηκαν στο σύνολό τους με τη σύναψη συμβάσεων με αναδόχους ιδιώτες κτηνιάτρους, αφορούσαν κυρίως σκυλιά, τα δε ποσά που δαπανήθηκαν κατά το διάστημα αυτό έχουν ως εξής:

 • 2012: 2.500 €
 • 2013: 5.000 €
 • 2014: 5.000 €
 • 2015: 5.000 €
 • 2016: 10.000 €
 • 2017: 15.500 € (2 συμβάσεις)
 • 2018: 24.800 €  (2 συμβάσεις)
 • 2019: 24.800 €
 • 2020: 49.600 €  (4 συμβάσεις)
 • 2021: 49.600 €  (4 συμβάσεις)
 • 2022: 56.600 €  (4 συμβάσεις)

 

 • Υπηρεσίες σίτισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Κατά το αναφερόμενο διάστημα ο Δήμος προέβαινε σε προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση των αδέσποτων σκύλων και γατών, η οποία λάμβανε χώρα κυρίως μέσω του συνεργαζόμενου Πολιτιστικού Φιλοζωικού Συλλόγου Μονεμβασίας, αλλά και με την συμπαράσταση δημοτών εθελοντών. Επίσης με την τοποθέτηση τροφών από υπάλληλο του Δήμου σε ταΐστρες, τις οποίες εγκατέστησε ο Δήμος αλλά και εθελοντές σε αρκετές Κοινότητες.

Παρακάτω αποτυπώνονται οι δαπάνες για αγορά ζωοτροφών ανά έτος από το 2013-2021:

 • 2013:   1.000,00 €
 • 2014:      999,37 €
 • 2015:   2.500,00 €
 • 2016:   2.500,00 €
 • 2017:   2.498,17 €
 • 2018:   6.663,59 €
 • 2019:   5.938,32 €
 • 2020: 15.370,13 €
 • 2021: 18.054,15 €

Όπως προκύπτει και για τις κτηνιατρικές συμβάσεις, έτσι και με τις ζωοτροφές, τα ποσά που δαπανώνται χρόνο με το χρόνο από το Δήμο αυξάνονται αλγεβρικά.

 • Υπηρεσίες διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Ο Δήμος Μονεμβασίας, μη διαθέτοντας εξειδικευμένο προσωπικό ούτε την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις υποχρεώσεις του προγράμματος σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, προέβαινε κατά το διάστημα αυτό (2013-2021), σε σύναψη ετήσιων συμβάσεων (έγγραφες συμφωνίες) με τον Πολιτιστικό Φιλοζωικό Σύλλογο Μονεμβασίας, με σκοπό:

α) Ο Πολιτιστικός Φιλοζωικός Σύλλογος Μονεμβασίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Μονεμβασίας να συνδράμει στην περισυλλογή και τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς επίσης και τη μεταφορά των τραυματισμένων αδέσποτων ζώων σε κτηνίατρο.

β) Να μεριμνά για τη μεταφορά των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους χώρους που οι συμβεβλημένοι με το Δήμο κτηνίατροι θα εκτελούν εργασίες στειρώσεων, αποπαρασίτωσης, εμβολιασμών, ηλεκτρονικής σήμανσης, κλπ, σύμφωνα με το σχετικό προγραμματισμό.

γ) Τα αδέσποτα ζώα που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα του Δήμου και κρίνονται υγιή, εφόσον δεν υιοθετηθούν, να επανεντάσσονται στη περιοχή από την οποία περισυλλέχτηκαν, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου (ύστερα από απόφαση της 5μελούς επιτροπής) υπό την προϋπόθεση ότι αυτά πρώτα σημαίνονται και καταγράφονται, υποβάλλονται σε αποπαρασιτισμό, εμβολιάζονται και στειρώνονται, πλην όσων είναι αποδεδειγμένα επικίνδυνα, πάσχουν από χρόνια και ανίατα νοσήματα ή είναι ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν, τα οποία θα φιλοξενούνται στο καταφύγιο του συλλόγου.

δ) Ο Πολιτιστικός Φιλοζωικός Σύλλογος Μονεμβασίας να συνδράμει το Δήμο Μονεμβασίας σε θέματα καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος (σε σχέση με τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς) και στη διοργάνωση διαλέξεων και δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα ζωοφιλίας και διαχείρισης των ζώων συντροφιάς.

Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Μονεμβασίας επιχορηγούσε τον παραπάνω σύλλογο ως εξής:

 • 2013:  3.000 €
 • 2014:  5.000 €
 • 2015:  7.500 €
 • 2016:  7.500 €
 • 2017:  7.500 €
 • 2018:  8.500 €
 • 2019:  8.500 €
 • 2020:  8.500 €
 • 2021:         0 €      (λόγω έλλειψης φορ. ενημερότητας)

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο Δήμος Μονεμβασίας παρείχε για τις ανάγκες των αδέσποτων στον συνεργαζόμενο Πολιτιστικό Φιλοζωικό Σύλλογο Μονεμβασίας σε τακτά χρονικά διαστήματα ειδικές σακούλες για διευκόλυνση της καθαριότητας του χώρου που φιλοξενούνται τα ζώα, ενώ συνεχώς  μεριμνούσε για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων στο καταφύγιο του συλλόγου με διάφορες έκτακτες παροχές (βυτία νερού, βελτίωση της περίφραξης κλπ).

Επιπλέον, ο Δήμος:

α) κατά το έτος 2018 προχώρησε στην αγορά τεσσάρων (4) τεμαχίων «αρπαγής σύλληψης σκύλου»,

β) κατά τα έτη 2021 και 2022 προχώρησε στην αγορά δέκα (10) παγίδων ζώων για γάτες και μικρόσωμους σκύλους,

τα οποία είναι διαθέσιμα στις έδρες των δημοτικών ενοτήτων για χρήση από τον Πολιτιστικό Φιλοζωικό Σύλλογο Μονεμβασίας, συνεργαζόμενους Κτηνιάτρους, κλπ για την σύλληψη επιθετικών σκύλων, γατών και μικρόσωμων σκύλων προκειμένου να οδηγηθούν στον κτηνίατρο κλπ .

 • Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση πολιτών.

Από το 2012 ο Δήμος προβαίνει επανειλημμένα στην έκδοση ενημερωτικού εντύπου για τα ζώα συντροφιάς, ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες σχετικά με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στην διανομή του σε σχολεία, συλλόγους, πολίτες και στην μόνιμη ανάρτησή του στην δημοτική ιστοσελίδα.

 • Πρόγραμμα υιοθεσιών αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Η συνεργασία και προώθηση των ζώων για υιοθεσία γίνεται και με την συνεργασία της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» και από το έτος 2022 με τη συνεργασία της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΕΛΠΙΔΑ-ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ-ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», που αποτελεί την συνέχεια του Π.Φ.Σ.Μ., ο οποίος έπαυσε την λειτουργία του.

Ο Δήμος Μονεμβασίας παρέχει προς υιοθεσία το ζώο συντροφιάς υγιές, αφού έχουν γίνει οι κτηνιατρικές πράξεις:

Για τα σκυλιά: στείρωση και εμβολιασμός (αντιλυσσικό/εμβόλιο πολλαπλό), αποπαρασίτωση, εξετάσεις αίματος, εξέταση ερλιχίωσης και εξέταση λεισμανίασης.

Για τις γάτες: στείρωση, εμβολιασμός και αποπαρασίτωση.

Από τα στοιχεία που συλλέχτηκαν, προκύπτει ότι έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 270 υιοθεσίες σκύλων κατά τα έτη 2017-2021.

 • Σύσταση – συγκρότηση επιτροπών.

α) Στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου 4039/2012, ο Δήμος με τις υπ’ αριθ. 300/2015, 178/2016 και 189/2018 αποφάσεις Δημάρχου, προέβη σε σύσταση της 5μελούς επιτροπής  παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Έργο της επιτροπής:

 • απόφαση για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
 • Η λήψη απόφασης με την οποία ρυθμίζονται λεπτομέρειες προσδιορισμού της πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που αυτά επαναφέρονται, καθώς και η οριοθέτηση των περιοχών που δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους.

Η παραπάνω επιτροπή με την από 28-6-2018 απόφασή της καθόρισε τους χώρους (στα διοικητικά όρια του Δήμου) που δεν επαναφέρονται τα αδέσποτα ζώα που πληρούν τις προϋποθέσεις επανένταξης στο φυσικό περιβάλλον και προσδιόρισε την πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων στις περιοχές του Δήμου που επαναφέρονται αυτά.

β) Στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου 4039/2012 και ειδικότερα της παρ.12 του άρθρου 9, ο Δήμος με την υπ’ αριθ. 190/2018 απόφαση Δημάρχου συγκρότησε την ειδική επιστημονική επιτροπή για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

Έργο της επιτροπής:

Η ειδική επιστημονική επιτροπή λαμβάνει την οριστική απόφαση στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς.

 • Παροχή αποδεικτικών καταγραφής δεσποζόμενων ζώων.

Ο Δήμος χορηγεί αποδεικτικό καταγραφής δεσποζόμενου ζώου, κατόπιν της κατάθεσης από τον ιδιοκτήτη του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Από το έτος 2014 μέχρι σήμερα χορηγήθηκαν 337 αποδεικτικά καταγραφής δεσποζόμενων ζώων.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η ανταπόκριση του φορέα στις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη, από την εφαρμογή του Ν.4039/2012 έως και σήμερα, καθώς η κείμενη νομοθεσία (Ν.4830/2021) είναι ιδιαίτερα απαιτητική ως προς τις υποχρεώσεις των Δήμων.

Επιπλέον, θεωρούμε ότι το θέμα αδέσποτων ζώων συντροφιάς έχει καταστεί ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που τα τελευταία χρόνια μόνο διογκώνεται.

Έχουμε επωμιστεί βάσει νόμου την ευθύνη για την καθολική διαχείρισή του και έχουμε τη βούληση να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν αναφορικά με την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπων – ζώων.

Αναπτύξαμε συνεργασίες τόσο με Φιλοζωικό σωματείο της περιοχής, όσο και με μεμονωμένους εθελοντές φιλόζωους, που προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια.

Ωστόσο σε μεγάλο βαθμό αισθανόμαστε ανήμποροι να υλοποιήσουμε τους απαιτούμενους σχεδιασμούς λόγω έλλειψης των απαραίτητων πόρων (εξειδικευμένο προσωπικό και επαρκές σε αριθμό, έλλειψη υποδομών, οχήματος περισυλλογής, φαρμάκων, υλικών κ.λπ.)

Αυτό που θα επιφέρει το καλό αποτέλεσμα είναι το ανθρώπινο δυναμικό και δη υπάλληλοι που θα εκπαιδευτούν και θα παραμείνουν στο Δήμο για μεγάλα χρονικά διαστήματα κι όχι περιστασιακά. Διότι ακόμα και οι πιο ακριβές δομές χρειάζονται κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για να λειτουργήσουν ορθά.

Η έλλειψη δημοτικού καταφυγίου σε συνδυασμό με τον κορεσμό του καταφυγίου του συνεργαζόμενου φιλοζωικού σωματείου, (στις εγκαταστάσεις του οποίου φιλοξενούνται και περιθάλπονται περίπου 80 αδέσποτα σκυλιά, με τη συνδρομή του Δήμου μας), δυσχεραίνει τη φιλοξενία νεογέννητων, ασθενών και επικίνδυνων ζώων.

Οι επανεντάξεις των αδέσποτων στο φυσικό περιβάλλον όπως ορίζει η νομοθεσία (ύστερα από τις απαραίτητες ενέργειες), διογκώνουν ακόμα περισσότερο το υφιστάμενο πρόβλημα, καθώς ο μεγάλος αριθμός αδέσποτων μοιραία δημιουργεί προβλήματα στους πολίτες και τις περιουσίες τους, με αποτέλεσμα οι αρμόδιοι του Δήμου να καθίστανται επίδικοι για διάφορες ζημιές που προκαλούν αυτά.

Επιπρόσθετο πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι ο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» έπαυσε την λειτουργία του τον Νοέμβριο του έτους 2021 και κατά το τρέχον έτος βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής εταιρικής μορφής,  γεγονός που δυσχεραίνει προς το παρόν την σύναψη οιασδήποτε συμφωνίας ή σύμβασης με τη νέα μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία αποτελεί την μοναδική Φιλοζωική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή.

Άλλα προβλήματα είναι:

 • Η έλλειψη συστηματικών ελέγχων στους κατόχους δεσποζόμενων, διότι έχει αποδειχθεί ότι οι ιδιώτες είναι αυτοί που δημιουργούν διαρκώς νέα αδέσποτα, μην τηρώντας τις υποχρεώσεις τους και ιδιαίτερα εγκαταλείποντας αστείρωτα και χωρίς ηλεκτρονική σήμανση ζώα.
 • Η διαχείριση του προγράμματος των αδέσποτων ζώων κατά τις αργίες, σαββατοκύριακα και απογευματινές-νυχτερινές ώρες, η οποία μέχρι σήμερα καλύπτεται μερικώς μέσω της συνεργασίας του φορέα μας με τον Πολιτιστικό Φιλοζωικό Σύλλογο Μονεμβασίας.

Απαιτούνται πόροι ανάλογοι των αναγκών και αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να υλοποιήσουμε το έργο μας ορθά και να έχουμε μια ουσιαστική αλλαγή κι όχι απλά μια τυπική αποσπασματική αντιμετώπιση, κάτι που γίνεται χρόνια κι αποδεικνύει διαχρονικά πως οι δαπάνες του προγράμματος επί της ουσίας «πέφτουν στο κενό».

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
για το διάστημα 10/2022 - 12/2023

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Η ανασκόπηση των προηγούμενων ετών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον μελλοντικό σχεδιασμό, διότι ο εντοπισμός τα σημείων που σημειώθηκε πρόοδος αλλά και οι δυσχέρειες που παρουσιάστηκαν, θα αποτελέσουν τη βάση προκειμένου να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα  το οποίο θα ανταποκρίνεται κατ’ αρχήν στις επιδιώξεις του Δήμου, των πολιτών αλλά και της Νομοθεσίας.

Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να προσαρμοστεί στις δυνατότητες του Δήμου ως προς την υλοποίηση των δράσεων, την στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή.

Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι που τίθενται είναι οι εξής:

 • Η αντιμετώπιση των αναγκών των εκάστοτε ανά περίοδο αδέσποτων ζώων.
 • Να εδραιωθεί μέσα από τα συνεχή εκπαιδευτικά μας προγράμματα , από τα προγράμματα ενημέρωσης και από τις δράσεις μας, μία αντίληψη στην τοπική κοινωνία που θα εγγυάται την ορθή και δίκαιη αντιμετώπιση των ζώων, ούτως ώστε να σταματήσει σταδιακά η δημιουργία νέων αδέσποτων, να σταματήσουν οι εγκαταλείψεις, να σταματήσουν οι ανεξέλεγκτες γεννήσεις των ιδιόκτητων ζώων και κατά συνέπεια οι κακουργηματικού χαρακτήρα πράξεις εγκατάλειψης νεογέννητων.
 • Οι στειρώσεις όλων των αδέσποτων αλλά και η βοήθεια και χρηματοδότηση κτηνιατρικών πράξεων –όπως ορίζει ο νόμος- σε ζώα ιδιόκτητα που οι κηδεμόνες τους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και γενικότερα στις ομάδες που αναφέρονται στο νόμο.
 • Κάθε πολίτης να είναι γνώστης του Ν. 4830/2021, των ευθυνών του και των συνεπειών σε περιπτώσεις παράβασης, αλλά και της ορθής ηθικής του στάσης απέναντι στα ζώα.
 • Η διαχείριση του Δήμου μας να διεξάγεται αποτελεσματικά εξυπηρετώντας τις ανάγκες εξ’ ολοκλήρου και όχι αποσπασματικά.
 • Να γίνει πράξη η καταγραφή όλων –κατά το δυνατόν – των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων της χωρικής επικράτειας του Δήμου μας και με κάθε δυνατό τρόπο να περιοριστεί η δημιουργία νέων αδέσποτων.
 • Να μειωθεί και να ελεγχθεί άμεσα τόσο ο αριθμός των αδέσποτων, όσο να είναι εφικτό να έχουν όλα περίθαλψη και φιλοξενία μέχρι υιοθεσίας τους.
 • Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και η πρόοδος, η καλλιέργεια της κουλτούρας των δημοτών, ώστε πλέον να λειτουργεί το αίσθημα της ευθύνης απέναντι σε όλους τους συμπολίτες μας συμπεριλαμβανομένων των ζώων σε αυτούς.
 • Τα ζώα που αναγκαστικά παραμένουν αδέσποτα βραχυπρόθεσμα, να είναι ένας ελέγξιμος αριθμός και να έχουν στοιχειώδη ευζωία με αυτοσχέδια σπιτάκια στις περιοχές που ζουν, τροφή και κτηνιατρική φροντίδα.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, εντάσσονται οι παρακάτω δράσεις για το διάστημα Οκτωβρίου 2022 έως Δεκεμβρίου 2023:

 1. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Επειδή όπως προαναφέρθηκε ο Δήμος δεν διαθέτει δικό του Κτηνίατρο, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες του προγράμματος εξυπηρετούνται με τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες.

Ο στόχος είναι να υπάρχει αδιάλειπτη παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, για το σκοπό αυτό θα υπάρχουν διαρκείς συμβάσεις ώστε να μην προκύπτουν κενά διαστήματα.

Οι συμβάσεις με τους κτηνίατρους περιλαμβάνουν τις εξής εργασίες:

 1. Κτηνιατρικές εργασίες που αφορούν αδέσποτα ζώα αρσενικά και θηλυκά:
  • Κτηνιατρική εξέταση
  • Ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή
  • Στείρωση αδέσποτων ζώων
  • Αποπαρασίτωση
  • Εμβολιασμός (και κατά της Λύσσας)
  • Διπλό test Ερλιχίωσης και Λεϊσμανίασης
  • Περίθαλψη δηλητηριασμένου ή τραυματισμένου ζώου
  • Μικροχειρουργικές και ορθοπεδικές απαραίτητες επεμβάσεις
  • Ευθανασία
 2. Στην οιανδήποτε 1η ιατρική πράξη τα υποβαλλόμενα σκυλιά και γάτες θα εξετάζονται κτηνιατρικά, θα φωτογραφίζονται, θα σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα Δήμου Μονεμβασίας, θα στειρώνονται, θα εμβολιάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα αποπαρασιτώνονται και θα καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία τους (φύλο, χρώμα, φυλή, ένδειξη και ημερομηνία στείρωσης, εμβολιασμοί, φωτογραφία ζώου, τόπος ανεύρεσης, κλπ) στο Ε.Μ.Ζ.Σ.
 3. Σε κάθε επόμενη ιατρική πράξη σε ήδη ηλεκτρονικά καταγεγραμμένο ζώο, θα αναφέρεται ο αριθμός ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου και θα ενημερώνεται το ηλεκτρονικό βιβλιάριο του ζώου, σύμφωνα με τη παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4830/2021.
 4. Τα αναγκαία υλικά σήμανσης, νοσηλευτικά υλικά και φάρμακα (microchips, εμβόλια, σύριγγες, γάζες κ.λ.π.) για τις κτηνιατρικές πράξεις θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή ανά μονάδα εργασίας.
 5. Αναλυτική καταγραφή και αναφορά των κτηνιατρικών πράξεων που εκτελούνται καθ’ εκάστη στο αρμόδιο Τμήμα του Δήμου.
 6. Παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης στα άτομα που θα ασχοληθούν με την περισυλλογή και αιχμαλωσία των ζώων.
 7. Την παροχή και άλλων ειδικών ιατρικών πράξεων όταν επιβάλλεται, όπως η ευθανασία.
 8. Τηλεφωνική υποστήριξη, όσον αφορά πληροφορίες ή απορίες για αποτελεσματικότερη ή πληρέστερη εφαρμογή του προγράμματος.
 9. Συμμετοχή του αναδόχου κτηνιάτρου ως μέλος της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν. 4830/21 όπως ισχύει).
 10. Συμμετοχή του αναδόχου κτηνιάτρου ως μέλος της επιστημονικής επιτροπής (παρ. 10 του άρθρου 10 του Ν. 4830/21 όπως ισχύει).

Ήδη για το έτος 2022 έχουν συναφθεί (από 11-03-2022) οι παρακάτω συμβάσεις:

Κ.Α. Περιγραφή Ποσό

προϋπολογισμού

με ΦΠΑ

Υπόλοιπο με ΦΠΑ για χρήση

μετά την 1-10-2022

70.6162.006 Υπηρεσίες κτηνιάτρου Α΄

στις Δ.Ε. Μονεμβασίας- Ασωπού

12.800,00 1.500,00
70.6162.006 Υπηρεσίες κτηνιάτρου Β΄

στις Δ.Ε. Μονεμβασίας- Ασωπού

12.800,00 3.050,00
70.6162.005 Υπηρεσίες κτηνιάτρου

στις Δ.Ε. Μολάων – Ζάρακα

12.400,00 2.880,00
70.6162.004 Υπηρεσίες κτηνιάτρου

στην Δ.Ε. Βοιών

18.600,00 1.700,00
Σύνολο: 9.130,00

Επιπλέον, για τη διαχείριση από 1-1-2023 έως 31-12-2023 έχουν εκπονηθεί από το αρμόδιο τμήμα οι σχετικές μελέτες, προκειμένου να δρομολογηθούν οι επόμενες συμβάσεις, ως εξής:

Περιγραφή Ποσό

προϋπολογισμού

με ΦΠΑ

Υπηρεσίες κτηνιάτρου στις Δ.Ε. Μονεμβασίας- Ασωπού 18.600,00
Υπηρεσίες κτηνιάτρου στις Δ.Ε. Μολάων – Ζάρακα 12.400,00
Υπηρεσίες κτηνιάτρου στην Δ.Ε. Βοιών 18.600,00
Σύνολο: 49.600,00

 

Εκτός των παραπάνω, έχει εκπονηθεί από το αρμόδιο τμήμα και έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα του Δήμου μελέτη για υπηρεσίες κτηνιάτρου για την παροχή υπηρεσιών κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων για τις περιπτώσεις έκτακτων ή επειγόντων περιστατικών.

Η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της ανάθεσης και η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσόν των 6.000,00 € μαζί με το ΦΠΑ.

Επομένως η δαπάνη για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στο διάστημα που αναφέρεται το παρόν επιχειρησιακό πρόγραμμα (10ος 2022 έως 12ος 2023) θα ανέλθει στο ποσό των 64.730,00 €.                          

Επιπλέον με την αναμόρφωση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, προγραμματίζεται η δημιουργία Αυτοτελούς Τμήματος Κτηνιατρικής, το οποίο θα στελεχωθεί με μόνιμο κτηνίατρο και άλλες ειδικότητες που θα συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

 

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

Πολλά ζώα εκδηλώνουν προβληματική συμπεριφορά και σε πολλές  περιπτώσεις τα ζώα σχηματίζουν αγέλες και εκδηλώνουν συμπεριφορές που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την περισυλλογή τους και είναι επικίνδυνα για τους πολίτες.

Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν. 4830/2021, όπως ισχύει, «Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου, πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων. Στην Επιτροπή μετέχουν:

(α) Δύο (2) μέλη που ορίζονται από φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που είναι εγγεγραμμένα στο Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων της παρ. 23 του άρθρου 2 και δραστηριοποιούνται στον δήμο.

(β) Ένας (1) κτηνίατρος, που ορίζεται από τον οικείο Δήμο και ο οποίος είναι, κατά προτίμηση, ο υπεύθυνος του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ελλείψει αυτού άλλος ιδιώτης κτηνίατρος.

(γ) Ένας (1)  επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, μέλος νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων και, ελλείψει αυτού, εκπαιδευμένος υπάλληλος του οικείου Δήμου.

(δ) Ένας (1) εκπρόσωπος, που ορίζεται από τον οικείο Δήμο, με τον αναπληρωτή του.

Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς και για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης ευθανασίας ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τη γνωμάτευση κτηνιάτρου.

Σε περίπτωση επιθετικού ζώου, του οποίου η επιθετικότητα δεν οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ο δήμος μπορεί να ζητήσει τη γνώμη επαγγελματία εκπαιδευτή σκύλων, μέλους νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων.

Η διαχείριση ενός ζώου συντροφιάς που δεν κρίνεται ως επικίνδυνο από τις αρμόδιες κατά το νόμο επιτροπές, αλλά παρουσιάζει συμπεριφορά η οποία δημιουργεί προβλήματα στους πολίτες ή στα υπόλοιπα ζώα της περιοχής (προσέγγιση σε κινούμενα οχήματα με κίνδυνο την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος, δημιουργία αγέλης κ.α.) μπορεί να είναι η εξής: ανάθεση του ζώου σε εκπαιδευτή σκύλων ώστε να διορθωθεί η προβληματική συμπεριφορά.

Επειδή ο Δήμος Μονεμβασίας δεν διαθέτει εκπαιδευτή σκύλων ο οποίος θα γνωμοδοτήσει σχετικά με την επικινδυνότητα ενός σκύλου και θα εκπαιδεύσει του αδέσποτους σκύλους ώστε να διορθωθεί η προβληματική τους συμπεριφορά, η εργασία αυτή θα πρέπει να ανατεθεί σε ιδιώτη ο οποίος και θα πρέπει να είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων.

Από την νομοθεσία προκύπτει ότι η γνωμοδότηση ενός εκπαιδευτή σκύλου είναι αναγκαία για την ορθή απόφαση της 5μελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς ή/και της 3μελούς ειδικής επιστημονικής επιτροπής, ειδικά στην περίπτωση του χαρακτηρισμού ενός ζώου ως επικίνδυνου. Η απόφαση των επιτροπών είναι ιδιαίτερης σημασίας καθότι μία εσφαλμένη απόφαση μπορεί να οδηγήσει σε απελευθέρωση επικίνδυνου ζώου ή αντίθετα να οδηγήσει σε ευθανασία ζώα τα οποία θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν ως προς την συμπεριφορά.

Η υπηρεσία της εκπαίδευσης των αδέσποτων σκύλων με σχετικά προβληματική συμπεριφορά θα καταστήσει περισσότερο ασφαλή την επανένταξη των ζώων και περισσότερο ελκυστικά τα ζώα αυτά κατά την φάση της προσπάθειας υιοθεσίας τους. Ακόμη θα οδηγήσει στην λήψη πιο γρήγορων αποφάσεων σχετικά με την τύχη των σκύλων που παραμένουν στο ενδιαίτημα ζώων λόγω της προβληματικής τους συμπεριφοράς.

Για τους παραπάνω λόγους, το αρμόδιο τμήμα προχώρησε στην εκπόνηση μελέτης που αφορά την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης αδέσποτων σκύλων όπου απαιτείται, στα όρια του Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 2022 και ακολούθως, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης. Η υπηρεσία αυτή θα βοηθήσει την αξιολόγηση και εκπαίδευση των αδέσποτων σκύλων ως προς τυχόν προβληματική τους συμπεριφορά και θα καλύψει σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων του Δήμου οι οποίες απορρέουν βάσει του Ν. 4830/2021, όπως ισχύει, ιδιαίτερα με την διευκόλυνση στο έργο των αρμόδιων επιτροπών που συστήνονται για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών έχει προβλεφθεί πίστωση συνολικού ποσού 7.048,97 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% από τον προϋπολογισμό του Δήμου Μονεμβασίας (Κ.Α. 70.6117.002).

 

 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ

Έχει ήδη αποτυπωθεί παραπάνω η ολοένα και αυξημένη αναγκαιότητα προμήθειας τροφών για σκύλους και γάτες, με σκοπό την κάλυψη κατά το δυνατόν όλων των αναγκών σίτισης των αδέσποτων όλων των ενοτήτων του Δήμου, είτε φιλοξενούνται στο καταφύγιο του Π.Φ.Σ. Μονεμβασίας, είτε φιλοξενούνται από αναδόχους, είτε με μέριμνα του Δήμου.

Για το σκοπό αυτό έχει προβλεφθεί πίστωση συνολικού ποσού 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% από τον προϋπολογισμό του Δήμου Μονεμβασίας (Κ.Α. 70-6693.002) για το έτος 2022, από την οποία υπάρχει υπόλοιπο προς χρήση από 01-10-2022 ποσού 400,00 €.

Στο προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθεί αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου με σκοπό την ενίσχυση του συγκεκριμένου κωδικού της τάξεως των 5.000,00 € για το τελευταίο 3μηνο του έτους, ενώ θα προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2023 ποσού 20.000,00 €.

Επομένως για τις ανάγκες σίτισης των αδέσποτων ζώων κατά το διάστημα του Επιχειρησιακού Προγράμματος (10ος 2022 – 12ος 2023) η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 25.400,00 €.

 

 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΟΥΒΙΩΝ-ΠΑΓΙΔΩΝ, ΤΑΪΣΤΡΩΝ/ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ

Για τις ανάγκες σύλληψης των ζώων που θα οδηγηθούν στο κτηνίατρο, καθώς και για την καλύτερη παροχή τροφής και νερού στα αδέσποτα, υφίσταται ήδη κωδικός στον προϋπολογισμό του Δήμου (Κ.Α. 70.6699.001) ποσού 2.000,00 €, ο οποίος αναμένεται να επαρκέσει μέχρι τη λήξη του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος.

 

 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ

Ο Δήμος στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, καταγράφει από το έτος 2014 μέχρι σήμερα σε ηλεκτρονική βάση και διατηρεί αρχείο των δεσποζόμενων ζώων καθώς και των ιδιοκτητών τους, κατόπιν της κατάθεσης από τον ιδιοκτήτη του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Η διαδικασία επιτελείται από το αρμόδιο τμήμα και θα συνεχιστεί με σκοπό την γνώση των υπαρχόντων δεσποζόμενων ζώων στο Δήμο.

 

 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥ BANNER ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ο Δήμος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και με σκοπό την εύρεση αναδόχου για τα αδέσποτα ζώα, την προώθηση της ζωοφιλίας, τη σωστή ενημέρωση όλων των πολιτών το προσεχές διάστημα θα δημιουργήσει ξεχωριστό banner στην πρώτη σελίδα της επίσημης ιστοσελίδας του (www.monemvasia.gov.gr) όπου θα φιλοξενούνται όλα τα ζώα που είναι διαθέσιμα για υιοθεσία με τις απαραίτητες πληροφορίες και τη φωτογραφία τους.

Επίσης στη σελίδα θα περιλαμβάνεται ενημερωτικό φυλλάδιο και ανακοινώσεις του Δήμου σχετικά με τις υποχρεώσεις αλλά και τις δυνατότητες των πολιτών σχετικά με τα ζώα που έχουν ή επιθυμούν να εντάξουν στην κατοχή τους, καθώς και η διαδικασία αναδοχής ζώων.

Τέλος θα υπάρχει αναρτημένη η κείμενη νομοθεσία για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

 

 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ.8 του Ν.4830/2021 θα υφίσταται διαρκώς 5μελής επιτροπή για την παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος και για την επίλυση προβλημάτων που δημιουργούνται και εντάσσονται στην αρμοδιότητά της.

Επίσης θα υφίσταται διαρκώς η ειδική επιστημονική επιτροπή του άρθρου 10 παρ.10 του Ν.4830/2021, προκειμένου να λαμβάνει την οριστική απόφαση στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς.

Οι παραπάνω επιτροπές στο προσεχές διάστημα θα επανασυσταθούν, προκειμένου να είναι εναρμονισμένες με την κείμενη νομοθεσία.

 

 1. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Με την αναμόρφωση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, η οποία όπως αναφέρθηκε και παραπάνω βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, προγραμματίζεται η δημιουργία Αυτοτελούς Τμήματος Κτηνιατρικής, το οποίο θα στελεχωθεί με μόνιμο κτηνίατρο και άλλες ειδικότητες που θα συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Η κοστολόγηση της δράσης δεν είναι εφικτή στην παρούσα στιγμή, καθώς δεν είναι γνωστά ποιες θέσεις και ειδικότητες θα καλυφθούν, το είδος των συμβάσεων εργασίας και η διάρκειά τους, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να απομειωθούν κοστολόγια που αφορούν συμβάσεις με ιδιώτες, σε περίπτωση προσλήψεων προσωπικού.

 

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Όπως προαναφέρθηκε, με την έλλειψη δημοτικού καταφυγίου είναι μονόδρομος η συνεργασία με φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαθέτει εγκεκριμένο καταφύγιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για το διάστημα του παρόντος Επιχειρησιακού προγράμματος, ο Δήμος θα διερευνήσει τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης συνεργασίας με οποιοδήποτε φιλοζωικό σωματείο ή φιλοζωική οργάνωση που μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του.

Το αντικείμενο της σύμβασης αυτής θα περιλαμβάνει:

α) την συνδρομή στην περισυλλογή και τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς επίσης και τη μεταφορά των τραυματισμένων αδέσποτων ζώων σε κτηνίατρο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Μονεμβασίας.

β) τη μέριμνα για τη μεταφορά των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους χώρους που οι συμβεβλημένοι με το Δήμο κτηνίατροι θα εκτελούν εργασίες στειρώσεων, αποπαρασίτωσης, εμβολιασμών, ηλεκτρονικής σήμανσης, κλπ, σύμφωνα με το σχετικό προγραμματισμό.

γ)  τη φύλαξη των αδέσποτων που περισυλλέγονται στο καταφύγιό τους, μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων κτηνιατρικών πράξεων και φροντίδων και την υιοθεσία τους, με προτεραιότητα στα τραυματισμένα, τα επικίνδυνα και τα ανήμπορα να διαβιώσουν στο φυσικό περιβάλλον.

δ) την επανένταξη στη περιοχή από την οποία περισυλλέχτηκαν, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου (ύστερα από απόφαση της 5μελούς επιτροπής) των αδέσποτων ζώων που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα του Δήμου και κρίνονται υγιή, εφόσον δεν υιοθετηθούν, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά πρώτα σημαίνονται και καταγράφονται, υποβάλλονται σε αποπαρασιτισμό, εμβολιάζονται και στειρώνονται, πλην όσων είναι αποδεδειγμένα επικίνδυνα, πάσχουν από χρόνια και ανίατα νοσήματα ή είναι ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν, τα οποία θα φιλοξενούνται στο καταφύγιο του συλλόγου.

ε) τη συνδρομή του Δήμου Μονεμβασίας σε θέματα καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος (σε σχέση με τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς) και στη διοργάνωση διαλέξεων και δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα ζωοφιλίας και διαχείρισης των ζώων συντροφιάς.

στ) τη συνδρομή του Δήμου σε θέματα υιοθεσίας και εύρεσης αναδόχου για τα αδέσποτα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει το συμβαλλόμενο μη κερδοσκοπικό σωματείο, καθώς επίσης και το ετήσιο ύψος των επιχορηγήσεων που έδινε ο Δήμος στον Π.Φ.Σ. Μονεμβασίας κατά τα προηγούμενα έτη, για τις ανάγκες του διαστήματος που καλύπτει το παρόν επιχειρησιακό πρόγραμμα (10ος 2022 – 12ος 2023) τεκμαίνεται δαπάνη ποσού 10.000,00 €.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η σύναψη συνεργασίας λόγω αδυναμίας ή άρνησης του μοναδικού φιλοζωικού σωματείου της περιοχής, η περισυλλογή, η προσωρινή φιλοξενία, η μεταφορά των ζώων και η επανένταξή τους θα πραγματοποιούνται από εθελοντές φιλόζωους με τη σύναψη συμβάσεων αναδοχής, πάντα με την εποπτεία, τη μέριμνα και τη συνδρομή του Δήμου.

Στους εθελοντές φιλόζωους που θα αναλάβουν αυτές τις υπηρεσίες, ο Δήμος δύναται να δώσει επιπλέον κίνητρα, όπως μείωση των δημοτικών τελών κλπ.

 1. ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Για αδέσποτο ζώο συντροφιάς που χρίζει φροντίδας και χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής για μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει τη παραμονή του στο κτηνιατρείο ή στο καταφύγιο όταν αυτό δημιουργηθεί (λόγω πληρότητας χώρου), θα αναζητείται φιλόζωος πολίτης που επιθυμεί να αναλάβει προσωρινά τη φιλοξενία του.

Εφόσον βρεθεί φιλόζωος πολίτης, θα υπογράφεται σύμβαση αναδοχής μεταξύ αυτού και του νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, με την οποία ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει τη φροντίδα και την επιμέλεια χορήγησης της φαρμακευτικής αγωγής που όρισε ο συνεργαζόμενος με το Δήμο κτηνίατρος, τη διαμονή του ζώου σε υγιεινό και ασφαλές κατάλυμα και την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Ν. 4830/2021. Εάν πρόκειται για ζώο θετικό στη Leishmania, θα αναλαμβάνει τη διαμονή του ζώου εντός κλειστού χώρου προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση της ασθένειας από σκνίπες.

Ο Δήμος θα αναλαμβάνει τα έξοδα της ιατροφαρμακευτικής αγωγής και των ζωοτροφών του αδέσποτου ζώου για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την αποθεραπεία του, το οποίο θα υποδεικνύεται από το συνεργαζόμενο με το Δήμο κτηνίατρο και θα ορίζεται στη σύμβαση αναδοχής.

Η ίδια διαδικασία αναδοχής θα ακολουθείται και στην περίπτωση που ένα αδέσποτο ζώο παρουσιάζει ιδιαιτερότητες στη συμπεριφορά του (π.χ. επιθετικότητα, δημιουργία αγέλης, κίνηση πίσω από κινούμενα οχήματα). Εφόσον βρεθεί φιλόζωος πολίτης που επιθυμεί τη προσωρινή φιλοξενία του, θα υπογράφεται σύμβαση αναδοχής μεταξύ αυτού και του νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, με την οποία ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει τη φιλοξενία του ζώου εντός ιδιόκτητου και εποπτευόμενου από αυτόν χώρου και την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Ν. 4830/2021. Ο Δήμος θα αναλαμβάνει τα έξοδα της ιατροφαρμακευτικής αγωγής και των ζωοτροφών του αδέσποτου ζώου για ένα έτος, εκτός εάν αυτό υιοθετηθεί σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Θα υπογράφεται σύμβαση αναδοχής για 12 μήνες, η οποία δύναται να ανανεωθεί.

Επίσης στην περίπτωση εγκατάλειψης κουταβιών (σκύλοι <5 μηνών) θα αναζητείται φιλόζωος πολίτης προκειμένου να αναλάβει τη προσωρινή φιλοξενία τους. Ο Δήμος θα αναλαμβάνει την ιατροφαρμακευτική φροντίδα τους και τις ζωοτροφές τους για διάστημα 6 μηνών, χρονικό διάστημα ικανό για την ενηλικίωσή τους. Θα υπογράφεται σύμβαση αναδοχής για 6 μήνες.

Η δωρεάν χορήγηση τροφής και φαρμάκων στους αναδόχους προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφο 13 του ν. 4830/2021.

Η κοστολόγηση της δράσης έχει προϋπολογιστεί στις παραπάνω κοστολογούμενες δράσεις κτηνιατρικών υπηρεσιών και σίτισης.

 

 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ

Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος και για τις ανάγκες περισυλλογής και μεταφοράς των αδέσποτων ζώων, ο Δήμος θα εκκινήσει τις διαδικασίες για την προμήθεια οχήματος κατάλληλα διαμορφωμένου για περισυλλογή, με τον απαραίτητο εξοπλισμό, ενδεικτικού προϋπολογισμού 25.000,00 €.

 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (SCANERS)

Κάθε συσκευή ανάγνωσης (scanner) θα είναι συμβατή με το ISO 11784 και το ΙSO 11785. Θα φέρει ειδικό εύχρηστο διακόπτη, με την ενεργοποίηση του οποίου θα εκπέμπει κύματα χαμηλής συχνότητας, έτσι ώστε, τοποθετούμενη πάνω από το σημείο εμφύτευσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας να διαβάζει τον συγκεκριμένο κωδικό αριθμό.

Ο Δήμος για τις ανάγκες του προγράμματος θα προχωρήσει στην προμήθεια δύο (2) συσκευών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 250,00 €.

 

 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

Κατά τη διάρκεια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος θα γίνει διερεύνηση και διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες για την εξεύρεση του κατάλληλου χώρου, ώστε να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις (προσβασιμότητα κλπ) και παράλληλα να μην αποτελεί πρόβλημα στην καθημερινότητα των πολιτών αλλά και των τουριστικών επισκεπτών.

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

α/α Περιγραφή δράσης Δαπάνη (€) με Φ.Π.Α.
1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες διαχείρισης αδέσποτων ζώων 64.730,00
2 Υπηρεσίες εκπαίδευσης αδέσποτων σκύλων 7.048,97
3 Προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα 25.400,00
4 Προμήθεια κλουβιών-παγίδων, ταϊστρών/ποτιστρών 2.000,00
5 Υπηρεσίες περισυλλογής και φύλαξης αδέσποτων ζώων 10.000,00
6 Προμήθεια οχήματος περισυλλογής 25.000,00
7 Προμήθεια συσκευών ανάγνωσης σήμανσης 250,00
Σύνολο εκτιμώμενου προϋπολογισμού: 134.428,97
Στον παραπάνω προϋπολογισμό δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος δεν έχουν περιληφθεί οι δαπάνες για την στελέχωση του Δήμου με ανθρώπινο δυναμικό διότι δεν μπορούν να κοστολογηθούν επί του παρόντος, με δεδομένη την μη ολοκληρωμένη αναμόρφωση του Ο.Ε.Υ.

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

α/α Περιγραφή δράσης Χρονοδιάγραμμα
1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες διαχείρισης αδέσποτων ζώων Διαρκώς
2 Υπηρεσίες εκπαίδευσης αδέσποτων σκύλων Από Οκτ. 2022 & διαρκώς
3 Προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα Διαρκώς
4 Προμήθεια κλουβιών-παγίδων, ταϊστρών/ποτιστρών Εντός του έτους 2023
5 Ηλεκτρονικό μητρώο καταγραφής δεσποζόμενων ζώων Άμεσα & διαρκώς
6 Δημιουργία-λειτουργία banner στην επίσημη ιστοσελίδα Από Οκτ. 2022 & διαρκώς
7 Σύσταση επιτροπών Βραχυπρόθεσμα & διαρκώς
8 Στελέχωση – ανθρώπινο δυναμικό Μεσοπρόθεσμα
9 Υπηρεσίες περισυλλογής και φύλαξης αδέσποτων ζώων Διαρκώς
10 Αναδοχή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Διαρκώς
11 Προμήθεια οχήματος περισυλλογής Εντός του έτους 2023
12 Προμήθεια συσκευών ανάγνωσης σήμανσης Εντός του έτους 2023
13 Κατασκευή καταφυγίου Από έτος 2024 έναρξη έργων

 

ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο Δήμος για την κάλυψη των δαπανών του επιχειρησιακού προγράμματος προτίθεται να στηριχθεί στις παρακάτω πηγές χρηματοδότησης:

 • ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
 • ΕΣΠΑ 2021-2027