Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια δύο (2) αυτοκινούμενων ελαστικοφόρων εκσκαφέων

634

Ο ∆ήµαρχος Μονεµβασίας προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια δύο (2) αυτοκινούμενων ελαστικοφόρων εκσκαφέων με  πρόσθετο εξοπλισμό, προϋπολογισμού 223.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (αριθ.ΕΣΗΔΗΣ: 107048).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, που προκύπτει από τη βαθμολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), για το σύνολο των ειδών που αφορά η  προμήθεια και ως εξής:

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 4/3/2021 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:00:00
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 21/3/2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00:00
  • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 24/3/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00:00

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας  δεν  υπάρχει  η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από  πιστοποιηµένη  αρχή  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστηµα  (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό (2%) της προϋπολογισθείσης δαπάνης ήτοι σε ποσό  3.596,77 ευρώ και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός διαστήματος έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου https://www.monemvasia.gov.gr/ , αμέσως μετά την ανάρτηση της διακήρυξης στο διαδικτυακό τόπο https://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».

Τα  αιτήµατα  για  συµπληρωµατικές  πληροφορίες και διευκρινίσεις  επί  των  εγγράφων  του διαγωνισµού (∆ιακήρυξης και Παραρτηµάτων της), υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο  του  διαγωνισµού  µέσω  της  ∆ιαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ έως τις 15.3.2021 & ώρα 14:00.

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – Γιώργος Βασιλείου – τηλ: 2732360542 & 572, email: papageo@monemvasia.gr – Δήμος Μονεμβασίας- Τμήμα  προμηθειών,  Μολάοι – 230 52