Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων

67

Ο ∆ήµαρχος Μονεµβασίας προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων για διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 61.487,25 ευρώ με ΦΠΑ.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής μετά από σύγκριση τιμών ανά είδος ελαστικού και προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα (γραμμές) του προϋπολογισμού.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), ως εξής:

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 3/4/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00:00
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 19/4/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:00.
  • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 23/4/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00:00.

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από  πιστοποιηµένη  αρχή  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστηµα  (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ και η εγγύηση καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας χωρίς το ΦΠΑ.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου https://www.monemvasia.gov.gr/, και στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων», όπου βρίσκεται αναρτημένη με αριθ. 24PROC014517426.

Τα  αιτήµατα  για  συµπληρωµατικές  πληροφορίες και διευκρινίσεις  επί  των  εγγράφων  του διαγωνισµού (∆ιακήρυξης και Παραρτηµάτων της), υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο  του  διαγωνισµού  µέσω  της  ∆ιαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ έως τις 12/4/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου, τηλ: 2732360542– email: papageo@monemvasia.gr – Δήμος Μονεμβασίας- Τμήμα  προμηθειών,  Μολάοι – 230 52.