Ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

328

Ο ∆ήµαρχος Μονεµβασίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2021, προϋπολογισμού με ΦΠΑ 356.200,00 ευρώ, όπως περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα:

Είδος Ενδεικτική ποσότητα (Lit/Kgr)
Πετρέλαιο κίνησης 155000
Πετρέλαιο θέρμανσης 87200
Βενζίνης αμόλυβδης 20000
Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (υγραέριο) 12000
Υδατικό διάλυμα ουρίας 1200

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα:

-Για τα είδη (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη αμόλυβδη) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου στις περιοχές Μολάων, Νεάπολης και Μονεμβασίας,

-Για το είδος (υγροποιημένο αέριο πετρελαίου «υγραέριο») το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου στο Νομό Λακωνίας,

όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε Λακωνίας με την έκδοση μηνιαίου δελτίου τιμών.

-Για τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης, μετά από σύγκριση τιμών ανά είδος.

Ειδικά για τα υγρά καύσιμα θα γίνονται δεκτές προσφορές και με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης  χωρίς αυτό να υπερβαίνει το 5% (Ν. 4257/2014).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), ως εξής:

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 2.9.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00:00
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 8.10.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00:00
  • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 14.10.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας  δεν  υπάρχει  η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από  πιστοποιηµένη  αρχή  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστηµα  (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας υποδιαιρείται σε έξι (6) τμήματα και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των τμημάτων ή για ένα ή περισσότερα τμήματα του προϋπολογισμού.

Δεν λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία δίδεται για μέρος μόνο των ειδών ή  ποσοτήτων του κάθε προϋπολογισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά χωρίς ΦΠΑ και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

Η παράδοση των ειδών και η εξόφλησή τους θα γίνεται τμηματικά καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης και η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή, είτε στις εγκαταστάσεις του Δήμου, του νομικού προσώπου, των σχολικών μονάδων (πετρέλαιο θέρμανσης και λιπαντικά), είτε στις εγκαταστάσεις ή πρακτορεία ή πρατήρια του προμηθευτή (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη και υγραέριο).

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου https://www.monemvasia.gov.gr/, αμέσως μετά την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, εκτελούνται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο μέχρι έξι (6) μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (2/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00) και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – Γιώργος Βασιλείου τηλ: 2732360542-579 – Fax: 2732360 556 – email: papageo@monemvasia.gr – Δήμος Μονεμβασίας- Τμήμα  προμηθειών,  Μολάοι  Τ.Κ 230 52.

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» με αριθ. 20PROC007239921.

Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 31/08/2020 10:26 (ID:2020-113798).