Ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

25

Ο ∆ήµαρχος Μονεµβασίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού προς κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού, όπως ενδεικτικά  απορρυπαντικά, προϊόντα καθαρισμού, εντομοκτόνα, σκούπες, εργαλεία καθαρισμού κλπ), προϋπολογισμού με ΦΠΑ 104.287,73  ευρώ.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει της τιμής μετά από σύγκριση των τιμών ανά είδος.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των γραμμών των ειδών του προϋπολογισμού και δύναται νε επιλέγουν τα είδη για τα οποία θα υποβάλουν προσφορά και η συμβατική δαπάνη ανέρχεται έως το ποσό των 84.103,01  €, πλέον Φ.Π.Α.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), ως εξής:

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 11/7/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00:00.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 27/7/2024 ημέρα Σάββατο και ώρα 23:00:00.
  • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 31/7/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή και να εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό ένα επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού της σύμβασης επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά χωρίς ΦΠΑ και η εγγύηση καλής εκτέλεσης σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού της σύμβασης επί του οποίου υποβλήθηκε προσφορά χωρίς ΦΠΑ.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά σε δώδεκα (12) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ  ή μέχρι την εξάντληση του οικονομικού της αντικειμένου, εάν αυτό επέλθει πρώτο και οι παραγγελίες έκαστου μήνα θα παραδίδονται για όλους τους φορείς αποκλειστικά εντός του πρώτου πενθήμερου του επόμενου μήνα.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου https://www.monemvasia.gov.gr/.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, εκτελούνται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο μέχρι έξι (6) μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (22.7.2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00) και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου τηλ: 2732360542, email: papageo@monemvasia.gr – Δήμος Μονεμβασίας- Τμήμα  προμηθειών,  Μολάοι  Τ.Κ 230 52.

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» με αριθ. 24PROC015094332.