Καθαρισμός – ευπρεπισμός Μαθητικής Εστίας Μολάων

678

Ο Δήμος Μονεμβασίας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς οι οποίοι δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους – μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων (CPV 90911200-8) να καταθέσουν κλειστές έγγραφες οικονομικές προσφορές όπως περιγράφεται ακολούθως:Έγγραφες κλειστές οικονομικές προσφορές συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα στο έντυπο που παρατίθεται στο τέλος της παρούσης με στοιχεία ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο Γραφείο Προμηθειών & Εργασιών του Δήμου Μονεμβασιάς (Μολάοι Λακωνίας – Τ.Κ 230 52), την 9η/11/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το  άνοιγμα των οικονομικών προσφορών παρουσία των ενδιαφερομένων. Επίσης οι προσφορές δύναται να κατατεθούν στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα 8η/11/2016, και ώρα 14:00.Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Αναλυτικότερα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι σε σφραγισμένο φάκελο είναι τα παρακάτω:

 1. Το έντυπο προσφοράς συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο προσφοράς, όπως περιγράφεται πάρα πάνω.
 2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους/αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της  προσφοράς.
 3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

 • Τα φυσικά πρόσωπα
 • Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε – Ε.Ε και Ε.Π.Ε
 • Πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε
 • Σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του
 1. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς.
 2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας ως προς τις υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς.
 1. Δήλωση εκπροσώπησης βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο, εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στη διαδικασία με εκπροσώπους τους.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 σύμφωνα με το άρθρ. 6 της Συγγραφής Υποχρεώσεων

 

Σε περίπτωσης προσφοράς εταιρείας υποβάλλονται επί πλέον:

 1. Θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού.
 2. Ανάλυση κόστους της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρ. 6 της Συγγραφής Υποχρεώσεων

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα και αν απαιτείται θεωρημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 1 του Ν. 4250/14.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν της ενδιαφερομένους ως την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Εναλλακτικές προσφορές και προσφορές για μέρος της αναφερόμενης υπηρεσίας δε γίνονται δεκτές.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Επειδή το αντικείμενο της σύμβασης σχετίζεται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας, στη διαδικασία γίνονται δεκτές και προσφορές οικονομικών φορέων που αποκλίνουν από την τήρηση των υποχρεωτικών προϋποθέσεων ανάληψης δημόσιας σύμβασης κατά όπως αυτές ορίζονται στις παρ. 1 & 2 του άρθρ. 73 του Ν. 4412/2016.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στην αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 3 του άρθρ. 73 του Ν. 4412/2016, στην οποία ορίζεται ότι:
«Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης παρέκκλιση:
α) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος».
 Αυτό σημαίνει ότι προσφορές που αποκλίνουν κατά τα ανωτέρω και δεν διαθέτουν όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά,  πλην του πιστοποιητικού επιμελητηρίου  η έλλειψη του    οποίου οδηγεί σε αποκλεισμό, γίνονται μεν δεκτές αλλά αξιολογούνται μόνο σε περίπτωση που    δεν κατατεθούν   προσφορές   που   εκπληρώνουν  όλες   τις   προϋποθέσεις  ανάληψης  δημόσιας σύμβασης (προσκομίζουν όλα τα ανωτέρω δικαιολoγητικά).

Η παρούσα καθώς και τα αναλυτικά τεύχη της σύμβασης (τεχνική περιγραφή, συγγραφή υποχρεώσεων, προϋπολογισμός και τιμολόγιο προσφοράς) διατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβασ;ίας (www.monemvasia.gov.gr)

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – Μιχάλης Λιβανός – τηλ: 2732360542-572 – Fax: 2732360 556 – email: papageo@monemvasia.gr – Δήμος Μονεμβασιάς – Γραφείο προμηθειών – Μολάοι Τ.Κ 230 52.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ