Κατάθεση δικαιολογητικών στο Δήμο Μονεμβασίας των περιλαμβανόμενων στους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανέργων της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2022 του ΟΑΕΔ (Κοινωφελής Εργασία)

1012

Σχετικά με την κατάθεση των δικαιολογητικών στο Δήμο Μονεμβασίας από τους ωφελούμενους οι οποίοι περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2022 (Κοινωφελής Εργασία) , γίνεται γνωστό ότι οι επιτυχόντες μετά την επικοινωνία τους με το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και αφού παραλάβουν το συστατικό σημείωμα θα καταθέτουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση bkolliakou@monemvasia.gr τα κάτωθι δικαιολογητικά υπογεγραμμένα και σκαναρισμένα (σε ένα αρχείο όλα τα δικαιολογητικά).

 1. Αίτηση συμμετοχής- συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Τελευταίο Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης
 4. Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
 5. Αριθμός Μητρώου e- ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ/ΕΤΑΜ)
 6. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού με ΙΒΑΝ, όπου ο ωφελούμενος θα εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος
 7. Τίτλοι σπουδών και δικαιολογητικά πρόσθετων προσόντων θέσης (βλέπε προσοντολόγιο της παρούσας πρόσκλησης)
 8. Ενεργό Δελτίο Ανεργίας (Κάρτα Ανεργίας ή ηλεκτρονική βεβαίωση ) στην οποία θα   εμφανίζεται ο αριθμός κάρτας ανεργίας  του ωφελουμένου
 9. Συστατικό σημείωμα υπογεγραμμένο από τον ωφελούμενο – δίδεται από το ΚΠΑ2
 10. Υπεύθυνη δήλωση ωφελουμένων άνω των 55 ετών ότι θα παρακολουθήσουν ή δεν θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης- συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση (υπεύθυνη δήλωση 3)
 11. Υπεύθυνη δήλωση για το ωράριο απασχόλησης του ωφελούμενου στο Δήμο- συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση (υπεύθυνη δήλωση 1)
 12. Απογραφικό Δελτίο εισόδου (microdata) – συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση
 13. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 περί μη καταδίκης – συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση (υπεύθυνη δήλωση 2)
 14. Έγγραφη γνωστοποίηση (οικονομικά στοιχεία και οικογενειακά στοιχεία) αν ο ωφελούμενος είναι παλαιός ή νέος ασφαλισμένος, αν εργάζεται για πρώτη φορά και αν λαμβάνει επίδομα ανεργίας- συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει αφού πρώτα οι ωφελούμενοι λάβουν το συστατικό σημείωμα τοποθέτησης από το αρμόδιο ΚΠΑ2.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2732360524    

Δείτε τα  συνημμένα έντυπα: