Κατάθεση δικαιολογητικών στο Δήμο Μονεμβασίας των περιλαμβανόμενων στους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανέργων της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020 του ΟΑΕΔ (Κοινωφελής Εργασία)

1551

Σχετικά με την κατάθεση των δικαιολογητικών στο Δήμο Μονεμβασίας από τους ωφελούμενους οι οποίοι περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020 (Κοινωφελής Εργασία), γίνεται γνωστό ότι οι επιτυχόντες μετά την επικοινωνία τους με το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και αφού παραλάβουν το συστατικό σημείωμα θα καταθέτουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση bkolliakou@monemvasia.gr τα κάτωθι δικαιολογητικά υπογεγραμμένα και σκαναρισμένα:

 1. Αίτηση συμμετοχής.
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  Τελευταίο Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης 2019 ή 2018
  Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
  Αριθμός Μητρώου e- ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ/ΕΤΑΜ)
 3. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού με ΙΒΑΝ, όπου ο ωφελούμενος θα εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος
 4. Τίτλοι σπουδών και δικαιολογητικά πρόσθετων προσόντων θέσης (βλέπε προσοντολόγιο).
 5. Ενεργό Δελτίο Ανεργίας (Κάρτα Ανεργίας ή ηλεκτρονική βεβαίωση ) στην οποία θα εμφανίζεται ο αριθμός κάρτας ανεργίας  του ωφελουμένου.
 6. Συστατικό σημείωμα υπογεγραμμένο από τον ωφελούμενο – δίδεται από το ΚΠΑ2
 7. Υπεύθυνη δήλωση ωφελουμένων άνω των 55 ετών ότι θα παρακολουθήσουν ή δεν θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης- συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση (υπεύθυνη δήλωση 3).
 8. Υπεύθυνη δήλωση για το ωράριο απασχόλησης του ωφελούμενου στο Δήμο- συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση (υπεύθυνη δήλωση 1).
 9. Απογραφικό Δελτίο εισόδου (microdata) – συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση
 10. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 περί μη καταδίκης – συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση (υπεύθυνη δήλωση 2).
 11. Έγγραφη γνωστοποίηση (οικονομικά στοιχεία και οικογενειακά στοιχεία) αν ο ωφελούμενος είναι παλαιός ή νέος ασφαλισμένος, αν εργάζεται για πρώτη φορά και αν λαμβάνει επίδομα ανεργίας- συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση.

Επισημαίνουμε και πάλι ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει αφού πρώτα οι ωφελούμενοι λάβουν το συστατικό σημείωμα τοποθέτησης από το αρμόδιο ΚΠΑ2.