Κοινωφελής Επιχείρηση

2560

«Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασιάς»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης», καθορίζεται ο αριθμός των ΝΠΔΔ που κάθε δήμος μπορεί να συνιστά καθώς επίσης και ο αριθμός και το είδος των επιχειρήσεων που μπορεί να συνιστά ή να συμμετέχει (άρθρα 103 & 107)
Ειδικότερα στο άρθρο 109 «Συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των νέων δήμων», προβλέπονται ότι οι Κοινωφελείς επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού που συνενώνονται σε ένα νέο δήμο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε μία κοινωφελή επιχείρηση.

Στα πλαίσια των “Καποδιστριακών” τέως Δήμων που συγκρότησαν το νέο Δήμο Μονεμβασιάς, λειτουργούσαν δύο (2) τέτοιες επιχειρήσεις και συγκεκριμένα η

 • η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μονεμβασίας &
 • η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βοιών

Με την 61/2011 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην ενοποίηση των παραπάνω επιχειρήσεων σε μία (1) για τους τομείς Παιδείας, Περιβάλλοντος και υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασιάς» με διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.».

Σκοποί της Επιχείρησης:

– Στον τομέα της Παιδείας:

 • Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).
 • Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
 • Η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

– Στον τομέα Περιβάλλοντoς

 • Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
 • Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών εργαστηρίων.
 • Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 • Η διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε αντίστοιχα θέματα.
 • Η συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
 • Η Επιχείρηση μπορεί ακόμα να συμμετάσχει σε προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης, απασχόλησης (π.χ.Βοήθεια στο Σπίτι), παιδείας και περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • H επιχείρηση μπορεί ακόμα να αναπτύσσει και κάθε άλλη δραστηριότητα που ανάγεται στους γενικούς σκοπούς της.

Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Νεαπόλεως του Δήμου Μονεμβασιάς.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι το άθροισμα των μετοχικών κεφαλαίων των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων ήτοι 110.000,00€

Διοίκηση:

Η επιχείρηση διοικείται από 11μελές διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εκ των οποίων:

 • τουλάχιστον πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και τουλάχιστον δύο (2) μέλη εξ αυτών προέρχονται από τη μειοψηφία,
 • ένας (1) είναι εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Λακωνίας
 • τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης ένα μέλος οριζόμενο από τη μειοψηφία.
 • σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, ορίζεται ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, ο οποίος υποδεικνύεται από τη γενική συνέλευση αυτών.

Το Διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται:

1. Χαραμή Αλεξάνδρα (Πρόεδρος)

2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος (Δ.Σ ΠλειοψηφίαςΑντιπρόεδρος)

3. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Δ.Σ Πλειοψηφίας)

4. Χαραμή Μαρία (Δ.Σ Πλειοψηφίας)

5. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική (Δ.Σ Μειοψηφίας)

6. Βασίλειος Κουλουβάκος (Δ.Σ Μειοψηφίας)

7. Πλουμιτσάκος Αντώνιος (Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Λακωνίας)

8. Λεωτσάκου Καλλιόπη (Δημότισσα)

9. Παναγάκου Φανή (Δημότισσα)

10. Χαραμής Αντώνιος (Δημότης)

11. Οικονόμου Κυριακή (Δημότισσα)

 

Πόροι της Επιχείρησης:

 • Η χρηματοδότηση από το Δήμο Μονεμβασιάς για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 259 του ν. 3463/2006.
 • Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 268 του ν. 3463/06
 • Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.
 • Οι Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα.

Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθωσης έργου και εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους.

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της.

ιστότοπος: http://www.keppedm.gr