Λαϊκές αγορές Δήμου: πώς θα λειτουργήσουν έως 31-05-2020

431

Ο Δήμος Μονεμβασίας με την υπ’ αριθ. 119/11-05-2020 απόφαση Δημάρχου καθόρισε τον τρόπο λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-05-2020, στα πλαίσια της Κ.Υ.Α αριθ. Δ1α/ΓΠ/οικ.27805/30-04-2020  (ΦΕΚ 1640/Β/2020) «Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για χρονικό διάστημα από 30.4.2020 έως και 31.5.2020 ή 10.5.2020 κατά περίπτωση, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

Δείτε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ