Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

27

Την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου(ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ) την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο δ) την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο ε) αριθμ. 426 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020, στ) την αριθ. 643 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με αριθ. πρ. 69472/24-09-2021 και την 67η εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με αρ. πρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.2199/23-11-2021.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.«Περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2019».

2.«Περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2020».

3.«Ενημέρωση για την λειτουργία των σχολικών μονάδων του Δήμου».

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)