Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

225

Την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου((ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ) την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο δ) την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο ε) αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.«Περί επιχορήγησης του Δήμου Μονεμβασίας στην Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών».

2.«Περί παραχώρησης χώρου του Ειδικού Σχολείου Πακίων».

3.«Περί καταστροφής υλικού στο Νηπιαγωγείο Παπαδιανίκων και ορισμός Επιτροπής».

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)