Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

104

Την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00, συνεδριάζουν τα μέλη της Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις, ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας ,στ) της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020 & ζ)της υπ΄αριθ. 31 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας .

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα  τέσσερα (4) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1Ο : Αίτηση Νομικού Προσώπου Δήμου Μονεμβασίας για παραχώρηση σχολικών χώρων.

ΘΕΜΑ 2Ο : Αίτηση Θεατρικής Ομάδας «Αιθεροβάμονες» για παραχώρηση σχολικού χώρου.

ΘΕΜΑ 3Ο : Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση λειτουργίας – εκμετάλλευσης του Κυλικείου Γυμνασίου – Λυκείου Μολάων.

ΘΕΜΑ 4ο : Αίτηση παράτασης της σύμβασης εκμετάλλευσης του κυλικείου ΕΠΑΛ Μολάων.

Αρχείο Πρόσκλησης