Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

135

Την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις & ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας & της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Περί επικαιροποίησης-τροποποίησης της αριθμ. 5/20 απόφασης της Ε.Π.Ζ
  2. Περί τροποποίησης εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Νεάπολης Λακωνίας  στη θέση «Παλαιά Πόλη» επί της οδού Αγίας Τριάδας  σε συμμόρφωση της Α/177/2018 απόφασης  άρσης απαλλοτρίωσης του Τμήματος του τριμελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.
  3. Περί  παραχώρηση ή μη οικογενειακών τάφων.
  4. Περί ανάκλησης άδειας λειτουργίας καταστήματος  Υ.Ε  το οποίο βρίσκεται στον οικισμό «Πλύτρα» της Κοινότητας Παπαδιανίκων.

5. Περί χορήγησης προέγκρισης  άδειας λειτουργίας καταστήματος στον οικισμό «Πλύτρα» της Κοινότητας Παπαδιανίκων

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)