Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

99

Την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις & ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας & της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα με δώδεκα (12) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο {Προσαρμογή παιδικού σταθμού ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017 } του Δήμου Μονεμβασίας.

2. Περί ανάκλησης της αριθ. 11/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας.

3. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και συμπληρωματικής σύμβασης του έργου με τίτλο {Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας } προϋπολογισμού 1.172.818,50€ χωρίς ΦΠΑ.

4. Περί έγκριση (α) της μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14 του Υπουργείου Εσωτερικών για το πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο: «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021» της Πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», (β) την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα, (γ)τη δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότηση και (δ)την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου για τη διεκδίκηση και αποδοχή της χρηματοδότησης.

5. Περί αποδοχή Χρηματοδότησης για το έργο: Ολοκλήρωση και επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού της Νεάπολης του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Νεάπολης – Β’ Φάση (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020».

6. Περί αποδοχή Χρηματοδότησης για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Μονεμβασίας από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020».

7. Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

8. Περί τροποποίησης του ΤΔΕ του έργου {Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας» του προγράμματος {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι } ,νυν {ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ} ,υποέργο 2 «Αποχετευτικό δίκτυο ΤΚ Ελαίας»

9. Έγκριση ή μη της αριθ. 39/2020 ΑΔΣ ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί σύνταξης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

10. Έγκριση ή μη της αριθ. 40/2020 ΑΔΣ ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης , Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί κατάρτισης ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2021.

11. Περί σύνταξης έκθεσης εσόδων και εξόδων του Δ΄ Τριμήνου 2020 του Δήμου Μονεμβασίας.

12. Περί σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)