Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

142
Αρχείο πρόσκλησης

Την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις & ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας & της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα με δέκα έξι (16) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αποδοχής όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου συνολικού ποσού 2.852.508,34€, για την εκτέλεση του έργου «Επανάχρηση – Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην Τ.Κ. Μονεμβάσιας του Δήμου Μονεμβάσιας», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/Β/14-4- 2020) ΚΥΑ.

2. Περί έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «ΜΕΤΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», με κωδικό έργου ΟΠΣ 5048167 προϋπολογισμού 2.500.000,00€ και τον ορισμό ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του Ν. 3852/2010 άρθ. 100 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου αντίστοιχα.

3. Περί έγκρισης κάλυψης εξόδων κηδείας κατοίκου του Δήμου Μονεμβασίας.

4. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας

5. Περί αποδοχής δωρεάς οικοπέδου ιδιοκτησίας του κ. Δεσποινάκη Γρηγορίου στην κοινότητα Συκέας της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.

6. Περί έγκριση προγραμματικής σύμβασης του ν. 2971/2001 και ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή παράκτιου τοίχου –επιδιόρθωση υπάρχοντος για την προστασία της ακτογραμμής, κατασκευή και ανακατασκευή ανωδομής στο παραλιακό μέτωπο κοινότητας Νεάπολης ΔΕ Βοιών Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 380.000,00€- Ορισμός μελών (τακτικός –αναπληρωτής )για την επιτροπή παρακολούθησης –Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.

7. Περί α) Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ088 του Υπουργείου Εσωτερικών για το πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» της Πράξης: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ», (β) την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα, (γ) τη δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότηση και (δ)την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Αίτησης
Χρηματοδότησης και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου για τη διεκδίκηση και αποδοχή της χρηματοδότησης.

8. Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 29/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών).

9. Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 28/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών).

10. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, για την πρόληψη εμφάνισης και διασποράς Κορωναιού covid-19.

11. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

12. Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

13. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας τροφίμων (2η Ομάδα-Τρόφιμα Δ.Ε ΒΟΙΩΝ), προϋπολογισμού 36.099,21€.

14. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας τροφίμων (4η Ομάδα-Τρόφιμα Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ), προϋπολογισμού 34.324,68€.

15. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας οχήματος απορριμματοφόρου, προϋπολογισμού 165.000,00€.

16. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού έκτακτων βλαβών αντλιοστασίων, προϋπολογισμού 74.400,00€.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)