Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

229
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις, ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας ,στ) της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020 & ζ)της υπ΄αριθ. 31 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας .

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα με έντεκα (11) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο { Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων-Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας.

2. Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο { Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων Δήμου
Μονεμβασίας – Υποέργο 1 «Επέκταση τριτοβάθμιας επεξεργασίας ΕΕΛ Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.

3. Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο { Κατασκευή γηπέδων τένις και μπάσκετ στο αθλητικό κέντρο Ασωπού} του Δήμου Μονεμβασίας.

4. Περί χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο { Κατασκευή ταρτάν στίβου στο δημοτικό στάδιο Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας.

5. Περί έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε & 1ης Σ.Σ του έργου με τίτλο {Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης} του Δήμου Μονεμβασίας.

6. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

7. Περί έγκρισης της 1/2021 ΑΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.» (Αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021).

8. Περί αποδοχής τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση εντός ορίων οικισμού κοινότητας Παπαδιανίκων ΔΕ Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας ιδιοκτησίας του κ. Αλειφέρη Ιωάννη του Χρήστου.

9. Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας (2η Ομάδα-Τρόφιμα Δ.Ε ΒΟΙΩΝ), προϋπολογισμού 36.099,21€.

10. Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας (4η Ομάδα-Τρόφιμα Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ), προϋπολογισμού 34.324,68€.

11. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανέγερση Διώροφου κτηρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών (1ος ειδικός προϋπολογισμός} του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)