Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

217
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις & ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας & της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα με έντεκα (11) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Περί παράτασης του έργου με τίτλο {Βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ Δήμου Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.

2. Περί παράτασης του έργου με τίτλο {Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Ασωπού, ΔΕ Βοιών, ΔΕ Ζάρακα & ΔΕ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.

3. Περί έγκρισης του 1ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο {Επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος στο κλειστό γυμναστήριο Μολάων }.

4. Περί έγκρισης του 2ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών-1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο {Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης}.

5. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Αποκατάσταση πρανούς δρόμου στη θέση Κάβος Κοινότητας Ελαίας} σύμφωνα με το άρθρ. 32 παρ. 2γ Ν. 4412/16, συνολικού προϋπολογισμού 30.149,35€ με ΦΠΑ.

6. Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Πλύτρας, προϋπολογισμού 29.999,03 €.

7. Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης, προϋπολογισμού 55.599,89 €.

8. Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 52.799,89 €.

9. Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μολάων, προϋπολογισμού 48.498,28€.

10. Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρ. 32 παρ. 2γ Ν. 4412/16, συνολικού προϋπολογισμού 13.737,96€.

11. Έγκριση της μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ088 του Υπουργείου Εσωτερικών για το πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση», (β) την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα, (γ)τη δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότηση και (δ)την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου για τη διεκδίκηση και αποδοχή της χρηματοδότησης.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)