Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

208

Την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα18:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), της υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 71342/6-11-2020 (Β’ 4899) ΚΥΑ και των υπ’ αριθ. 426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα με δέκα (10) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1ο : «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

2ο: «Περί τροποποίησης ΟΠΔ οικονομικού έτους 2021».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

3ο : «Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Μονεμβασίας».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

4ο: «Περί απευθείας αγοράς οικίας Γιάννη Ρίτσου- Εξουσιοδότηση Δημάρχου».
Εισηγητής κ. Δήμαρχος

5ο: « Καθορισμός Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για το έτος 2021».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

6ο « Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2020 του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητές Αντιδήμαρχοι κ. κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος, Χριστάκος Σταύρος.

7ο «Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού στο Δήμο Μονεμβασίας σύμφωνα με την 1η έκδοση του Σχεδίου της Γ.Γ.Π.Π, με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης

8ο: « Ορισμός του Προέδρου της Κοινότητας Νεάπολης ως υπευθύνου κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού ειδικού σκοπού για την διαχείριση της παγίας προκαταβολής».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

9ο «Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

10ο «Χορήγηση άδειας παροχής νερού εκτός ορίων οικισμού Αγίου Στεφάνου Κοινότητας Νομίων»
Εισηγητές Αντιδήμαρχοι κ.κ. Σουρλάς Ιωάννης, Χριστάκος Σταύρος.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)