Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

175

Την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα με τέσσερα (4) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου {Ανακατασκευή και προστασία παραλιακού τοιχίου λιμένα Νεάπολης}.

ΘΕΜΑ 2ο : Περί εξόδων παράστασης Προέδρου-Αντιπροέδρου του Δ.Λ.Τ. Μονεμβασίας, για το έτος 2021.

ΘΕΜΑ 3ο : Μείωση οικονομικού ανταλλάγματος στις πληττόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας.

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης περί εγκατάστασης ή μη εξοπλισμού σε περιοχές αρμοδιότητας ΔΛΤΜ του έργου {Επέκταση-αναβάθμιση-εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS στο λιμένα Νεάπολης}.

Αρχείο πρόσκλησης