Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

169

Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα με δεκα (10) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο : Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 ύστερα από την έγκρισή του.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Τακτοποιητικός του έργου {Συντήρηση Λιμένων και Λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας}.

ΘΕΜΑ 3ο : Απευθείας ανάθεση του έργου {Αποκατάσταση ανωδομής σε τμήματα του προβλήτα Νεάπολης} προϋπ/σμού 12.600€.

ΘΕΜΑ 4ο :Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 2971/2001 και ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, για την εκτέλεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε χώρους αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας», με μηδενικό ποσό (αδαπάνως για το Λιμενικό Ταμείο. – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της».

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 2971/2001 και ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, για την εκτέλεση του έργου «Μελέτες επέκτασης- αναβάθμισης Λιμένα Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 220.000,00€. – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της».

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση εργασιών σε περιοχές αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση σχεδίου και τεχνικών προδιαγραφών στεγάστρου στην Εξομοιούμενη Ζώνη Λιμένα Μονεμβασίας.

ΘΕΜΑ 8ο: Περί τροποποίησης οικοδομικής άδειας κτιρίου Καρνάγιο Νεάπολης και επανάχρησή του ως τουριστικό και πολιτιστικό περίπτερο με κύρια χρήση ως χώρου θερινών κινηματογραφικών προβολών και εκθέσεων.

ΘΕΜΑ 9ο : Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με κωδικό 14.6iv.33.33.2 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4319 του Ε.Π «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Πράξης: «Αναβάθμιση καιεκσυγχρονισμό κτιρίου ‘’ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ’’ Νεάπολης, και επανάχρηση του ως Τουριστικό και Πολιτιστικό περίπτερο» με κύρια χρήση ως χώρου θερινών κινηματογραφικών προβολών και εκθέσεων» συνολικού προϋπολογισμού 320.000,00€ με ΦΠΑ – Εξουσιοδότηση του Προέδρου

ΘΕΜΑ 10ο :Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 2971/2001 και ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό κτιρίου ‘’ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ’’ Νεάπολης, και επανάχρηση του ως Τουριστικό και Πολιτιστικό περίπτερο» με κύρια χρήση ως χώρου θερινών κινηματογραφικών προβολών και εκθέσεων», προϋπολογισμού 320.000,00€. – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της».

Αρχείο πρόσκλησης