Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

198

Την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: Απευθείας ανάθεση του έργου {Επισκευές-Αποκαταστάσεις ζημιών λιμενικών εγκαταστάσεων} προϋπ/σμού 12.600€, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 2ο: Περί υποβολής πρότασης πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού 2022-2025 για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης