Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

335

Την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), της υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 71342/6-11-2020 (Β’ 4899) ΚΥΑ και των υπ’ αριθ. 426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12-03-2021 (ΦΕΚ Β’996/13-03-2021) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ σε

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα με δεκατρία (14) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1ο: «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

2ο: «Περί αποδοχής των όρων λήψης επενδυτικού δανείου για την εκτέλεση του έργου «Επανάχρηση – αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην Τ.Κ. Μονεμβασίας».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

3ο: «Περί έγκρισης διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με αντάλλαγμα και καθορισμός χώρων».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

4ο: «Περί έγκρισης μίσθωσης ακινήτου στη Δ.Ε. Μολάων».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

5ο: «Περί έγκρισης διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων 1 & 2 της πρώην Δημοτικής Λαχαναγοράς».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

6ο: «Περί προσχώρησης του Δήμου στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδας μέσω του ΔΙΑΣ Portal».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

7ο: «Περί μείωσης και τρόπου καταβολής μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων».
Εισηγητής Εντεταλμένος Δ.Σ. κ. Ιωάν. Κολλιάκος.

8ο: «Έγκριση Πινάκων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων του Δήμου που καταρτίσθηκαν στο πλαίσιο Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του υποτομέα των ΟΤΑ».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

9ο: «Περί καθορισμού εξόδων παράστασης στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π. και αποζημίωσης των μελών του».
Εισηγήτρια Πρόεδρος Ν.Π. κα Παναγ. Αλειφέρη.

10ο: «Περί του Βιοκλιματικού Σχεδιασμού για την ανάπλαση της πλατείας οικισμού Πισταμάτων της Κοινότητας Λαμποκάμπου».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγ. Τραϊφόρος.

11ο: «Περί επέκτασης του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

12ο: «Περί ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Εκτίμησης της εν ζωή αξίας και ηλικίας των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων που οδηγούνται υποχρεωτικά σε θανάτωση ή σφαγή».
Εισηγητής κ. Δήμαρχος.

13ο: Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. των Λιμεναρχείων Γυθείου & Νεάπολης.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος.

14ο: Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για την άσκηση έφεσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου-Άσκηση αντίστοιχης αίτησης αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης.

Αρχείο πρόσκλησης – Ορθή Επανάληψη (ψηφιακά υπογεγραμμένο)