Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

285

Τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα18:00,συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), της υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 71342/6-11-2020 (Β’ 4899) ΚΥΑ και των υπ’ αριθ. 426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα με επτά (7) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1o: Περί απευθείας αγοράς οικίας Γιάννη Ρίτσου.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος.

2ο: Περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

3ο: Περί καταρτίσεως του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου έτους 2021.
Εισηγήτρια κα Τσαφατίνου.

4ο: Περί δωρεάς εξοπλισμού στη Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

5ο: Περί εκμίσθωσης δημοτικού χώρου στην Κοινότητα Χάρακα για την εγκατάσταση μεταλλικού δικτυώματος για την τηλεπικοινωνιακή κάλυψη της Κοινότητας.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

6ο: Περί ορισμού δύο συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων για το έτος 2021.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

7ο: Περί ορισμού δημοτικών συμβούλων (2 από την πλειοψηφία, 1 από τη μειοψηφία) στην επιτροπή καταστροφής αντικειμένων.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)