Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

97

Την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00 συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις & ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας & της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Περί γνωμοδότησης για την κοπή τεσσάρων ευκαλύπτων σε κοιν/στο χώρο εντός οικισμού Λαμπόκαμπου.
  2. Περί παραχώρησης ή μη οικογενειακών τάφων.
  3. Περί αλλαγής χρήσης σε κοινόχρηστο χώρο στην κοιν. Μονεμβασίας(αίτημα ΣΟΦΙΑ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΡΙΒΑ ΟΕ).
  4. Περί τροποποίησης του υπ’ αριθ. 314/2018 Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Μονεμβασίας.
  5. Περί καταβολής αποζημίωσης λόγω εδαφικής απαλλοτρίωσης εντός ρυμοτομικού σχεδίου Νεάπολης (θέση Ψαφάκι).
  6. Περί μίσθωσης ή μη ακινήτων πρώην Δημοτικής Λαχαναγοράς Μολάων.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)