Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

169
Αρχείο πρόσκλησης

Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας καλούνται σε τριπλή συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σύμφωνα με : α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις & ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας & της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 και αφορά τη συζήτηση των ακόλουθων τεσσάρων (4) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη της αριθ. 2/2021 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας περί ψήφισης προϋπολογισμού –ΟΠΔ οικ. έτους 2021.

2. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2021

3. Σύσταση πάγιας προκαταβολής των κοινοτήτων Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2021.

4. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης  (ψηφιακά υπογεγραμμένο)

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης του κληροδοτήματος G.KELLIS:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ή μη της αριθ. 15/2020 απόφ. του συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου (Αφορά κατάρτιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του κληροδοτήματος G.KELLIS).

Αρχείο 2ης πρόσκλησης  (ψηφιακά υπογεγραμμένο)

 

Η τρίτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης της κληρονομίας Δημητρίου Παπαπαύλου:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ή μη της αριθ. 3/2020 απόφ. του συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου (Αφορά κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της κληρονομίας Δημητρίου Παπαπαύλου).

Αρχείο 3ης πρόσκλησης  (ψηφιακά υπογεγραμμένο)