Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδριάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

274

Την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 συνεδριάζουν μέσω τηλεδιάσκεψης τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, σε διπλή συνεδρίαση, σύμφωνα με: τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),

Οι τηλεδιασκέψεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex.

Η πρώτη ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Ψήφιση προϋπολογισμού-Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικον. έτους 2021.

Αρχείο 1ης πρόσκλησης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 π.μ. και αφορά τη συζήτηση τριών (3) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

 1. Καθορισμός τιμής ανά τετρ. μέτρο χρήσης χώρου καθώς και ζωνών Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Νεάπολης και εξομοιούμενων χώρων αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου, για το έτος 2021.
 2. Έγκριση Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης, έτους 2021.
 3. Ορισμός επιτροπών για το έτος 2021:
  α) Ορισμός εκπροσώπου του  Δ. Λ.Τ.Μ.  για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων του Λ/Χ Νεάπολης, σύμφωνα με την Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438Β/20-10-2001).
  β) Ορισμός μέλους για την σύσταση Επιτροπής του Λ/Χ Νεάπολης για θαλάσσια μέσα αναψυχής.
  γ) Ορισμός μελών σε επιτροπές αξιολόγησης-παραλαβής-διαγωνισμών έργων-εργασιών και προμηθειών.
  δ) Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων.

Αρχείο 2ης πρόσκλησης