Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδριάσεις του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

140

Την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 συνεδριάζουν τα μέλη του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, σε διπλή συνεδρίαση, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας δ) το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας & στ)την 643 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με Α.Π 69472/24-9-2021.

Οι τηλεδιασκέψεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex.

Η πρώτη συνεδρίαση (ειδική) θα πραγματοποιηθεί στις 13:30 και αφορά τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. «Περί έγκρισης απολογισμού Ν.Π οικ. έτους 2020».

2. «Περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2020».

Αρχείο 1ης πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)

 

Η δεύτερη συνεδρίαση (τακτική) θα πραγματοποιηθεί στις 14:30 και αφορά τη συζήτηση τεσσάρων (4) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1.«Περί συγκρότησης επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Ν. 4412/2016».

2.«Περί αποδοχής πρότασης της εταιρείας Σπαρτιατικών Σπουδών σχετικά με το Λακωνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς» .

3.«Περί ορισμού μελών Επιτροπής για την εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων».

4.«Περί εκμίσθωσης ακινήτου και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση».

Αρχείο 2ης πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)