Μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου στην Δ.Ε Βοιών

236

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου στην Δ.Ε Βοιών.

Το ακίνητο πρέπει:

  • Να είναι ισόγειο κτίριο με εύκολη πρόσβαση και χρήσεις ΑΜΕΑ επί της παραλιακής οδού «Ακτή Βοιών»
  • Να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 700μ, ανατολικά της πλατείας Ηρώων έως την περιοχή Πετονάκι (Βαρκά)
  • Να έχει εμβαδόν άνω των  250 τ.μ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος , μαζί με την οικοδομική άδεια που να καλύπτει όλο το προσφερόμενο ακίνητο ή βεβαίωση της Αρμόδιας Αρχής περί περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής του στο Ν.4495/2017 και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 9:00-13:00, από το γραφείο του Αντιδημάρχου Βοιών Αρμόδιος Κουτσονικολής Χαράλαμπος Διεύθυνση Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης Τηλέφωνο 2734360110.

Δείτε την περίληψη διακήρυξης.