Μείωση δημοτικών τελών και φόρων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

316

Ο Δήμος Μονεμβασίας σε εφαρμογή της απόφασης του ΔΣ και στα πλαίσια της κοινωνικής του πολιτικής και της υποστήριξης σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες, δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία καθώς και σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Μονεμβασίας, προκειμένου να ενταχθούν στη μείωση δημοτικών τελών και φόρων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού .

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να καταθέσουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι 20/12/2023 στο αυτοτελές τμήμα κοινωνικής προστασία, παιδείας και πολιτισμού του δήμου καθώς και στο email etzaka@molaoi.gr , προκειμένου να αξιολογηθούν και ενταχθούν άμεσα στο πρόγραμμα.

Αιτήματα μπορούν να υποβάλλονται και καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να εντάσσονται σταδιακά στο πρόγραμμα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
1.Άτομα με αναπηρία 67% και άνω
Περιλαμβάνονται οι οικογένειες που ένα τουλάχιστον μέλος έχει αναπηρία 67% και άνω. Απαραίτητη προϋπόθεση η γνωμάτευση της αναπηρίας να είναι σε ισχύ και τα άτομα με αναπηρία να μην νοσηλεύονται σε ιδρύματα και να διαμένουν στην οικία που η παροχή της αναφέρεται στην αίτηση.
Σε περίπτωση ανήλικου ανάπηρου τέκνου αν ο γάμος λυθεί το δικαίωμα ασκείται από τον γονέα που έχει την επιμέλεια του ανάπηρου παιδιού με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
Σε περίπτωση ενήλικου ανάπηρου τέκνου το δικαίωμα ασκείται από τον γονέα που είχε την επιμέλεια όσο ήταν ανήλικο.
Σε περίπτωση που η ενηλικίωση του ανάπηρου τέκνου επήλθε πριν την λύση του γάμου το δικαίωμα το παίρνει αυτός με τον οποίο συνοικεί το τέκνο.
Σε περίπτωση που το ανάπηρο παιδί έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, το δικαίωμα ασκείται από τον γονέα που έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης.
Ως προστατευόμενο μέλος νοείται και ο ενήλικας Α΄ βαθμού συγγένειας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ο οποίος διαβιεί με την οικογένεια.

2. Πολύτεκνοι
Οικογένειες με τουλάχιστον τέσσερα τέκνα ως προστατευόμενα μέλη. Προστατευόμενα θεωρούνται τα ανήλικα τέκνα ή εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους και δεν υποβάλλουν μόνα τους φορολογική δήλωση.

3. Τρίτεκνοι
Οικογένειες με τρία τέκνα ως προστατευόμενα μέλη. Προστατευόμενα θεωρούνται τα ανήλικα τέκνα ή εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους και δεν υποβάλλουν μόνα τους φορολογική δήλωση.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:
1. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ : ατομικό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 10000,00 €, προσαυξανόμενο κατά 3000,00 για κάθε επιπλέον μέλος
2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ : Οικογένειες με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα φορολογητέο εισόδημα, στο οποίο περιλαμβάνεται και το απαλλασσόμενο ή φορολογητέο με ειδικό τρόπο εισόδημα, μέχρι 30000,00, προσαυξανόμενο κατά 1200,00 για κάθε επιπλέον μέλος
3. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ : Οικογένειες με φορολογητέο εισόδημα, στο οποίο περιλαμβάνεται και το απαλλασσόμενο ή φορολογητέο με ειδικό τρόπο εισόδημα, μέχρι 25000,00 €

Η μείωση αφορά στην παροχή ρεύματος της μονίμου κατοικίας και δεν αφορά σε δευτερεύουσες κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.
Η παροχή ρεύματος ηλεκτροδοτεί αποκλειστικά και μόνο την οικία της κύριας κατοικίας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Πληροφορίες δίνονται από το αυτοτελές τμήμα κοινωνικής προστασία και στα τηλέφωνα : 2732360570 και 2732360536.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΡΙΧΕΊΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ