Μελέτη χωροθέτησης μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στη ΔΚ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας

1512

  1. Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη χωροθέτησης μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στη ΔΚ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας», με προϋπολογισμό  16.129,03 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α  ).
  2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:
  • Κατηγορία μελέτης 27 (περιβαλλοντικές μελέτες) με προεκτιμώμενη αμοιβή 16.129,03
  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβασίας www.monemvasia.gov.gr, μέχρι τις 6/7/2017, ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27323 60581 , Fax επικοινωνίας 2732360590 , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Πατσά Σοφία.
  2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 21 του Ν 4412/2016 και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 88 του Ν 4412/2016.
  3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται ανωτέρω και που είναι εγκατεστημένα σε

Α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης

Β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσεις τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω συμφωνίας, καθώς και

Δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

  1. Κάθε προσφέρων απαιτείται να διαθέτει ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, η οποία αποδεικνύεται:

Να έχει γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του έργου που  αποδεικνύεται α) με την ολοκλήρωση τουλάχιστον τριών ΑΕΠΟ με το Ν 4014/2011 εντός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕΙ και β) με την ολοκλήρωση τουλάχιστον μίας μελέτης στο νομό Λακωνίας.

Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:

Κατάλογο των ανωτέρω συμβάσεων συνοδευόμενο από πιστοποιητικά εμπειρίας (π.χ βεβαιώσεις αρχής ή εγκριτικές αποφάσεις μελετών ή Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου, περί της έντεχνης, επιτυχούς και αποτελεσματικής εκπόνησης των συμβάσεων).

  1. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 180 ημερολογιακές ημέρες.
  2. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους
  3. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ