Μελισσοκομικές δράσεις έτους 2021

980

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα, τα οποία αφορούν  τους μελισσοκόμους  που δραστηριοποιούνται στην  περιοχή  ευθύνης της:

1.Όλοι οι μελισσοκόμοι , κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίων  πρέπει να υποβάλλουν αίτηση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών(διαχείμασης) στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας  το αργότερο μέχρι την 31/12/2020.

Δεν απαιτείται η υποβολή της αίτησης δήλωσης κατεχόμενων κυψελών(διαχείμασης) στη περίπτωση που ο μελισσοκόμος διαθέτει μελισσοκομικό βιβλιάριο το οποίο έχει θεωρηθεί κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020.

H ηλεκτρονική  αποστολή  αιτήσεων  δήλωσης  κατεχόμενων κυψελών (διαχείμασης) στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφεριακής Ενότητας Λακωνίας  μπορεί να γίνει στα παρακάτω  e-mail:

p.apostolakou@lakonia.gr,    d.georgias2@lakonia.gr

2.Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Παραγωγής  & Εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας  για το έτος 2021 , οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στη δράση 3.1΄΄ Εξοπλισμός  για τη διευκόλυνση μετακινήσεων(αντικατάσταση κυψελών)΄΄ και  3.2 ΄΄ Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας ΄΄(εαρινές-θερινές μετακινήσεις).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται  στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου (Β.Δεκάζου 5, Τρίπολη,Τ.Κ.22100, e-mail :  melkpel@gmail.gr) για τη δράση 3.1 (Αντικατάσταση κυψελών)  το αργότερο  μέχρι την 10/2/2021 και για τη δράση 3.2 ΄΄(εαρινές-θερινές μετακινήσεις)   από 1/1/2021 μέχρι 10/2/2021.

Μαζί με την αίτηση-δήλωση συμμετοχής στη δράση υποβάλλεται  υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη και ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού του ενδιαφερομένου.

Απαραίτηση πρϋπόθεση  για ένταξη στις δύο δράσεις είναι οι μελισσοκόμοι  να είναι κάτοχοι θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ και να έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμη δήλωση κατεχόμενων κυψελών (διαχείμασης)

Επιπλέον  για τη δράση 3.1 (Αντικατάσταση κυψελών) οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον είκοσι (20) κατεχόμενων κυψελών.

Τα παραστατικά υλοποίησης της δράσης (τιμολόγια, αποδείξεις εκδοθέντα  σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ από 1η Αυγούστου 2020 μέχρι 20η Μαϊου 2021, συνοδευόμενα από εξοφλητικές αποδείξεις  υποβάλλονται στο Κ.Μ.Πελοποννήσου μέχρι την 20/5/2021.

Επιπλέον για τη δράση 3.2 δικαιούχοι είναι οι μελισσοκόμοι  με 110 τουλάχιστον κατεχόμενες κυψέλες ,  και οι οποίοι εντάσσονται  σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • επαγγελματίες αγρότες με ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5000 ευρώ
  • επαγγελμαστίες αγρότες οι οποίοι υπέβαλαν δήλωση ΟΣΔΕ ή/και εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτώνή/και εγγράφηκαν ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων ημερολογιακών ετών από το έτος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση.
  • Συνταξιούχοι ΟΓΑ με ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής  5000 ευρώ

Δικαιολογητικά  επιλεξιμότητας για τη  δράση 3.2

  • Βεβαίωση εγγραφής στο Μητώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων  ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης
  • Φωτ/φο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ΟΓΑ καθώς και της σελίδας θεώρησης από όπου προκύπτουν τα στοιχεία  του δικαιούχου και ότι το βιβλιάριο είναι σε ισχύ, στη περίπτωση συνταξιούχων ΟΓΑ
  • Αντίγραφο της πιο προσφατης πράξης διοικητικού προσδιορισμού (εκκαθαριστικού)
  • Αντίγραφα εγγράφων που αποδεικνύουν κατά περίπτωση ότι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης-Δήλωση ΟΣΔΕ ή/ και  εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών ή/και εγγράφηκαν ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα  για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων ετών από το έτος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση(αφορά νεοεισερχόμενους αγρότες  που απαλλάσσονται από την υποχρέωση  δήλωσης ελάχιστης ακαθάριστης αξίας  της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 ευρώ)
  • Φωτ/φο άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ

Παραστατικά υλοποίησης της δράσης για τη δράση 3.2

Τα παραστατικά υλοποίησης της δράσης είναι κατά περίπτωση Δελτία αποστολής εκδοθέντα σύμφωνα με τον ΚΦΒΣ και αποκόμματα διοδίων (στη περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με ΦΙΧ), φορτωτικές ή εισιτήρια πλοίου

Τα δικαιολογητικά επιλεξιμότητας και τα παραστατικα υλοποίησης της δράσης υποβάλλονται συνοδευόμενα με αίτηση(Υπόδειγμα 5)στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου το αργότερο μέχρι την  20η  Ιουνίου 2021

Επιλέξιμες είναι οι μετακινήσεις οι οποίες δηλώνονται από 1/1/2021 μέχρι 10/2/2021 και πραγματοποιούνται από 11-2-2021 μέχρι 20-6-2021 από τον συνήθη μόνιμο τόπο  εγκαταστασης της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης ΄΄έδρα΄΄ σε άλλον ή αντίστροφα καθώς και πιθανές ενδιάμεσες μετακινήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας  & Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας στα τηλ.273136321(κ.Αποστολάκου), και 2731363324 (κ.Μαυρίδης) και στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου στο τηλ.2710243352.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

α. Αίτηση συμμετοχής στη δράση  3.1

β. Υπεύθυνη δήλωση δράση 3.1

γ. Αίτηση συμμετοχής στη δράση 3.2

δ. Υπεύθυνη δήλωση δράση 3.2       

ε. Αίτηση για υποβολή δικαιολογητικών δράσης 3.2 (Υπόδειγμα 5)

στ. Αίτηση διαχείμασης