Μετατροπή της οικίας Γιάννη Ρίτσου στο Κάστρο Μονεμβασίας σε δημοτικό μουσείο

311

Ο ∆ήµαρχος Μονεµβασίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου μικτής σύμβασης υπηρεσιών/προμήθειας με τίτλο «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ», προϋπολογισμού 248,000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,    σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και από ιδίους πόρους του Δήμου Μονεμβασίας.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, που προκύπτει από τη βαθμολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), ως εξής:

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 1.12.2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 18.12.2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 24:00
  • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 21.12.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή και να εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστηµα  (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 4.000,00 ευρώ (ποσοστό δύο επί τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και η εγγύηση καλή εκτέλεσης στο ποσό των 8.000,00 ευρώ (ποσοστό τέσσερα επί τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες (χωρίς να συνυπολογίζονται τυχόν χρονικά διαστήματα εγκρίσεων, παρατηρήσεων και αιτημάτων διόρθωσης από την αναθέτουσα αρχή).

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου https://www.monemvasia.gov.gr/.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, εκτελούνται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι έξι (6) μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (12/12/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00) και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου τηλ: 2732360542 – email: papageo@monemvasia.gr – Δήμος Μονεμβασίας – Τμήμα  προμηθειών,  Μολάοι  Τ.Κ 230 52.

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» με αριθ. 22PROC011711849.

Δείτε τα αρχεία του διαγωνισμού:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΧΗ ΤΕΧΝ.ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ