Νέα ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

756

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Μονεμβασίας και συγκεκριμένα επτά (7) ατόμων με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης και δέκα οκτώ (18) ατόμων με συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν  αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: bkolliakou@monemvasia.gr

Στην παρούσα ανακοίνωση έχουν ληφθεί υπόψη οι τροποποιήσεις που επήλθαν με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 52878/21-08-2020 (ΦΕΚ 3485/τ.Β/22-08-2020)Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

 Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Έναρξη: Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020

Λήξη: Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020

Ακολουθεί η ανακοίνωση,

η αίτηση συμμετοχής και το

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΔΗΓΙΩΝ