Οδοποιία στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μολάων.

422

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΟΛΑΩΝ» , με προϋπολογισμό  33.709,03  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ).

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από το Δημαρχείο του Δήμου Μονεμβασίας μέχρι τις 21-09-2018, ημέρα Δευτέρα. Επίσης θα μπορούν να λάβουν γνώση από την ιστοσελίδα του Δήμου. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων .

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27323 60580 , Fax επικοινωνίας 27323 60590 , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μαρία Πλαγιανού.

 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25-09-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 .π.μ., στα γραφεία του Δήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ 2α του Ν4412/2016 και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 88 του Ν4412/2016.
 2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
  • Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων κατέχοντας πιστοποιητικά για έργα στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ .
  • Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
  • Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά τη τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
 3. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί
 4. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 90 ημερολογιακές ημέρες.
 5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.