Οδοποιία στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μολάων

1219

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου  για την ανάθεση του έργου «Οδοποιία στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μολάων» , με προϋπολογισμό  48.387,10 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ).

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από το Δημαρχείο του Δήμου Μονεμβασίας μέχρι τις 14/11/2017, ημέρα Τρίτη.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27323 60581 , Fax επικοινωνίας 2732360590 , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Πατσά Σοφία.

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν4412/2016 και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 88 του Ν 4412/2016. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή εγγεγραμμένες στα Μητρώα  Περιφερειακών Ενοτήτων κατέχοντας      πιστοποιητικά  για έργα στην κατηγορία  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ανάλογης δυναμικότητας.

  • Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
  • Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά τη τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
  1. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί
  2. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 120 ημερολογιακές ημέρες.

5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ