Οικονομικός Απολογισμός Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2022

181

Δημοσίευση Οικονομικού Απολογισμού

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας γνωστοποιεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3548/07 αρθρ.6 παρ.7, τον Απολογισμό οικ. έτους 2022, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθμό 62/2023 Απόφασή του.

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού / Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων