Ολοκληρώνεται η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Κοινότητας Νεάπολης

196

Υπογράφηκε την Παρασκευή 03.12.2021, στο Δημοτικό Κατάστημα (Μολάους), η σύμβαση για το έργο «Ολοκλήρωση και επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Κοινότητας Νεάπολης» ποσού 308.177,14 Ευρώ, μεταξύ του Δημάρχου Μονεμβασίας κ. Ηρακλή Τριχείλη και του κ. Παπαδάκου Δημήτριου του Γεωργίου Εργολάβου Δημοσίων Έργων.
Η Δημοτική Αρχή ύστερα από ενέργειές της, εκπόνησε τη μελέτη του έργου προϋπολογισμού 750.000,00 Ευρώ και εξασφάλισε τις απαραίτητες εγκρίσεις, έτσι ώστε ο φάκελος να είναι ώριμος και πλήρης για να χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Π.Δ.Ε., στο πλαίσιο του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020.

Με την παρούσα εργολαβία θα πραγματοποιηθεί η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Οικονομιάνικα, Αυλόσπηλος, Λιμανάκι, Ψαφάκι, Βροντά, Λούτσα και Βαρκά αντίστοιχα του οικισμού Νεάπολης, σε προσφάτως διανοιγμένες οδούς καθώς και στις επεκτάσεις του Σχεδίου Πόλης, σε μήκος 3.170 μέτρων.

Επιπλέον προβλέπεται η κατασκευή ενός αντλιοστασίου για τη συλλογή και την προώθηση των λυμάτων στη μονάδα επεξεργασίας καθώς και τοποθέτηση 180 αναμονών ιδιωτικών συνδέσεων για τη σύνδεση των κατοικιών με τους νέους αγωγούς.

Άμεσα οφέλη από την υλοποίηση του εν λόγω έργου, είναι η βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων και η προστασία της θαλάσσιας περιοχής του κόλπου της Νεάπολης με θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Δείτε το δελτίο τύπου.