Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου Κοινότητας Νεάπολης

340

Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.3852/2010 καθώς και την αριθμ. 88/21-08-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ περί λειτουργίας Κοινοτήτων, ο Πρόεδρος Κοινότητας Νεάπολης ΔΕ Βοιών εξέδωσε την αριθ. 2244/2021 Απόφασή του περί ορισμού αναπληρωτή του:

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νεάπολης έχοντας υπόψη :

  • Την παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • Την υπ αρίθμ 35/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης «Επικύρωση αποτελεσμάτων Δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019»
  • Το από 28-9-2019 πρακτικό ορκωμοσίας των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων του Δήμου Μονεμβασίας, καθώς και το από11/01/2021 πρακτικό ορκωμοσίας του κ. Σταθάκη Βασιλείου.
  • Την υπ αρίθμ. 88/59846/21-8-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη λειτουργία των Κοινοτήτων.

Αποφασίζει

  • Ορίζει ως αναπληρωτή Πρόεδρο της Κοινότητας Νεάπολης, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, το μέλος του Συμβουλίου της Κοινότητας κα Δουμάνη Σταματίνα του Πασχάλη.
  • Η Παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο Δημαρχείο, στην έδρα της κοινότητας, στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβασίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

 ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ