Ορισμός Αντιδημάρχου – μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

863

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ Ηρακλής Τριχείλης, με την υπ’ αριθ. 171/2016 απόφασή του ορίζει Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, στη θέση της παραιτηθείσας Αντιδημάρχου κας Κατερίνας Τσαφατίνου, το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σταύρο Χριστάκο, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 12/05/2016 έως 28/02/2017.

Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος ορίζεται κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Μονεμβασίας, μεταβιβάζοντας σ’ αυτόν και αρμοδιότητες για τα θέματα εποπτείας: α) Την παρακολούθηση και έλεγχο οικονομικών θεμάτων και ειδικότερα των Εσόδων του Δήμου, β) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας.

Δείτε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.