Ορισμός Αντιδημάρχων – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

418

Με θητεία από 1η Δεκεμβρίου 2022 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου , ο Δήμαρχος Μονεμβασίας, με την αριθμ. 16136/30-11-2022 απόφασή του ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 1. Τον κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο έμμισθο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα των Μολάων και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Διοικητικών Υπηρεσιών και των ΚΕΠ, β) Οικονομικών Υπηρεσιών, γ) Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δ) Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ε) Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου, στ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Μολάων, ζ) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, η) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, θ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 2. Τον κ. Χριστάκο Σταύρο έμμισθο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα της Μονεμβασίας και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Την παρακολούθηση και έλεγχο οικονομικών θεμάτων και ειδικότερα των Εσόδων του Δήμου, β) Διαχείρισης απορριμμάτων, γ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας, δ) Τη μέριμνα για τη φροντίδα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων, ε) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, ζ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, η) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 3. Τον κ. Πετράκη Χρήστο έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Διαχείρισης, κίνησης και συντήρησης οχημάτων, β) Καθαριότητας, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Δ.Ε. Βοιών, γ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Βοιών,  δ) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα αρμοδιότητάς του,  ε) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα αρμοδιότητάς του, στ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 4. Τον κ. Τραϊφόρο Παναγιώτη έμμισθο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ζάρακα και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Ζωικής Παραγωγής, β) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Ζάρακα, γ) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, δ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, ε) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 5. Τον κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο έμμισθο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα των Βοιών και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Αλιείας, β) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα, γ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 6. Τον κ. Σουρλά Ιωάννη άμισθο από 1η/12/2022 έως 31/05/2023 και έμμισθο από 1η/06/2023 έως 31/12/2023, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα του Ασωπού και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Πολιτικής Προστασίας, β) Καθαριότητας-Αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών,  γ) Αγροτικής Παραγωγής, δ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης χώρων ΧΑΔΑ της  Δημοτικής Ενότητας Ασωπού, ε) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα,  στ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα,  ζ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 7.  Τον κ. Παπαδάκη Πιερρή έμμισθο από 1η/12/2022 έως 31/05/2023 και άμισθο από 1η/06/2023 έως 31/12/2023,  καθ’ ύλην  Αντιδήμαρχο Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης σε ολόκληρο το Δήμο και του μεταβιβάζει την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό της καλής λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλιοστασίων και δεξαμενών, εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού.

Όλοι οι Αντιδήμαρχοι θα συνεπικουρούν τον Αντιδήμαρχο κ. Παπαδάκη Πιερρή στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Β. Σε όλους τους κατά τόπον Αντιδημάρχους, μεταβιβάζει την αρμοδιότητα τέλεσης των πολιτικών γάμων.

Γ. Όλοι οι κατά τόπον Αντιδήμαρχοι προβαίνουν στη θεώρηση αντιγράφων των προσερχομένων στην αντίστοιχη Δημοτική Ενότητα, πολιτών. Εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες – Ληξιαρχεία  που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

Δ.  Απαντούν εγγράφως ή  προφορικώς, ως ορίζει  το άρθρο 61 παρ. 3  του Ν.3852/2010 για θέματα αρμοδιοτήτων τους.

Ε. Στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κων/νο  χορηγείται δικαίωμα υπογραφής ως ακολούθως:

 • Να υπογράφει όλους τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.

ΣΤ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο κ. Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες:

 • Του Αντιδημάρχου κ. Μαυρομιχάλη Κων/νου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο κ. Δήμαρχος, απόντος αυτού ο Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.
 • Του Αντιδημάρχου κ. Σουρλά Ιωάννη όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο κ. Δήμαρχος, απόντος αυτού ο Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρήστος.
 • Του Αντιδημάρχου κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρήστος.
 • Του Αντιδημάρχου κ. Τραϊοφόρου Παναγιώτη όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.
 • Του Αντιδημάρχου κ. Χριστάκου Σταύρου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Ζ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί:

 • Από 01/12/2022 έως 31/12/2023 ο Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.