Ορισμός εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου

531

Με την έκδοση σχετικής απόφασης, ο Δήμαρχος Μονεμβασίας, προχώρησε στον ορισμό του ακόλουθου δημοτικού συμβούλου ως εντεταλμένου.

Συγκεκριμένα: με την Απόφαση Δημάρχου 260/4-10-2019 ορίζει ως Εντεταλμένο Σύμβουλο, το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιωάννη Κολλιάκο και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες στους πιο κάτω Τομείς:

  • Παιδείας
  • Αθλητισμού
  • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος

Έχοντας την εποπτεία αυτών, εξουσιοδοτείται για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου των σχετικών με τους ανωτέρω τομείς, εγγράφων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών.