Ορισμός εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου

190

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας με την 3/2024 απόφασή του, ορίζει ως Εντεταλμένο Σύμβουλο, το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Νικόλαο Βλάχο και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες στους πιο κάτω Τομείς:

  • Αθλητισμού
  • Παιδείας

Εξουσιοδοτεί αυτόν για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου, των σχετικών με τους ανωτέρω τομείς, εγγράφων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών.