Ορισμός εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου

248

Με την υπ’ αριθ. 4/2018 απόφασή του ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης ορίζει ως εντεταλμένο σύμβουλο το δημοτικό σύμβουλο κ. Σταύρο Χριστάκο και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες για την παρακολούθηση της λειτουργίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Δείτε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.