Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων σε Δόμηση, Παιδεία και Υγεία

728

Με την έκδοση των σχετικών του αποφάσεων, ο Δήμαρχος Μονεμβασίας, προχώρησε στον ορισμό των ακόλουθων δημοτικών συμβούλων ως εντεταλμένους σε αντίστοιχους τομείς.

Συγκεκριμένα:

  • με την Απόφαση Δημάρχου 74/4-4-2017 ορίζει ως Εντεταλμένο Σύμβουλο, το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Βουνελάκη και του μεταβιβάζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου και την εποπτεία των Υπηρεσιών αυτών.
  • με την Απόφαση Δημάρχου 75/4-4-2017 ορίζει ως Εντεταλμένο Σύμβουλο, το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιωάννη Κολλιάκο και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες στους  Τομείς Παιδείας και Αθλητισμού
  • με την Απόφαση Δημάρχου 76/4-4-2017 ορίζει ως Εντεταλμένη Σύμβουλο, τη δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Ζωή Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου και της μεταβιβάζει αρμοδιότητες για θέματα Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας.