Οριστικοί πίνακες κατάταξης, πρόσληψης προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων.

765

Εκδόθηκαν οι  οριστικοί Πίνακες κατάταξης, επιτυχόντων, απορριπτέων και προσληφθέντων σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2020 ( 9605/25-8-2020) Ανακοίνωσης του Δήμου Μονεμβασίας, σχετικά με  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων του Δήμου Μονεμβασίας.

Επισημαίνεται ότι :  Οι προσληπτέοι θα κληθούν εντός τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση του τελικού πίνακα κατάταξης να υπογράψουν σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου Χρόνου ίσης με το διδακτικό έτος. Οι προσληπτέοι που περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα κατάταξης υποχρεούνται να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους στην υπηρεσία υποδοχής, ήτοι το Δήμο Μονεμβασίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την πρόσληψη τους. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Δήμο Μονεμβασίας. ΕΙΔΙΚΑ για την απόδειξη εμπειρίας οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση του χρόνου εμπειρίας από την οικεία Σχολική Επιτροπή όπου και απασχολήθηκαν. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκτελείται υποχρεωτικά από τον φορέα, ενώ καταγγέλεται η σύμβαση όσων υποψηφίων δεν δικαιούνται πρόσληψης, βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι των οποίων καταγγέλθηκε η σύμβαση λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόληση τους έως την ημέρα της καταγγελίας της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση για την αιτία αυτή (αρθρ. 6,7 και 8 της υπ’αριθμ. 50175/7-8-2020 ΚΥΑ – ΦΕΚ 3324/τ.Β’/7-8-2020).