Οφειλές προς το Δήμο – Παράταση της ρύθμισης των 100 δόσεων (Ν.4611/2019)

861

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ρύθμιση των οφειλών προς το Δήμο ανεξάρτητα από την αιτία που αυτές έχουν προκύψει (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, προσαυξήσεις και πρόστιμα), έως 31/12/2019

Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Μονεμβασίας προχώρησε στην ακόλουθη ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ  Ν. 4611/2019


Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.6 ΦΕΚ 145 Α /30-9-2019 το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), αντικαθίσταται ως εξής:

Οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29.11.2019, μπορεί, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής

  1. Το άρθρο 111 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), αντικαθίσταται ως εξής:

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται έως 31.12.2019

Οι οφειλές καταβάλλονται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις (έως 100)  με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και  τόκους εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και από τα πρόστιμα, ως εξής:

  • Εφάπαξ με απαλλαγή  100%
  • σε  2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή  80%
  • σε 25 έως 48 δόσεις  με απαλλαγή 70%
  • σε 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή  60%
  • σε 73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή 50%

Το  ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) €.

Η απώλεια της ρύθμισης επέρχεται

  • αν δεν καταβληθούν 3 συνεχόμενες δόσεις  ή η τελευταία καθυστερήσει πάνω από 3 μήνες
  • στην περίπτωση που δεν υποβληθούν οι προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων
  • όταν υποβληθούν αναληθή στοιχεία για να χορηγηθεί ρύθμιση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα:
2732360529 και 2732360535 Δημοτικό Κατάστημα Μολάων
2734360139 και 2734360140 Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης
2732360320 Δημοτικό Κατάστημα Παπαδιανίκων
2732360012 Δημοτικό Κατάστημα Μονεμβασίας
2732360415 Δημοτικό Κατάστημα Ρειχέας

Ο Προϊστάμενος Ταμειακής Υπηρεσίας
Ιωάννης Πουλάκης