Ο Δήμαρχος ενημερώνει: Αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Παπαδιανίκων

1474

Ενημέρωση Δημοτών Κοινοτήτων Ασωπού Παπαδιανίκων
Αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Παπαδιανίκων

Επί 5 συνεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγουμε το θέμα της αγοράς του εναπομείναντος χώρου όμορου της υδρευτικής γεώτρησης Παπαδιανίκων Ασωπού καθώς και της Δεξαμενής ύδρευσης Ασωπού Μποζά Παπαδιανίκων Πλύτρας Καραβοστασίου χώρος ο οποίος πωλείται και η απόκτησή του θα μας εξασφαλίσει πρόσβαση στη δεξαμενή, δυνατότητα ανόρυξης και άλλης γεώτρησης και ευχέρεια για εργασίες στο χώρο.

Η μείζων αντιπολίτευση του κου Νικολινάκου δεν ψηφίζει το θέμα (χρειάζεται πλειοψηφία 2/3 για να εγκριθεί η αγορά) νομίζοντας ότι έτσι εκδικείται τον Δήμαρχο και την παράταξη της πλειοψηφίας και δεν αντιλαμβάνεται ότι έτσι ζημιώνει τις 2 Κοινότητες Ασωπού και Παπαδιανίκων, πάγια πρακτική.

Επόμενη συνεδρίαση την Δευτέρα 18 Μαΐου με μοναδικό θέμα το ανωτέρω.
Οψόμεθα!
Ενημερωτικά αναρτούμε και την εισήγηση του θέματος.

Ο Δήμαρχος
Ηρακλής Τριχείλης

 

Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας :


Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην κοινότητα Παπαδιανίκων, υπόδειξη μελών στην Επιτροπή καθορισμού τιμήματος.

Η κοινότητα Παπαδιανίκων της ΔΕ Ασωπού αγόρασε ως πρώην κοινότητα Παπαδιανίκων με την υπ’ αριθ. 13.209/20-04-1992 συμβο­λαιο­γρα­φική πράξη πώλησης αγροτικού ακινήτου της συμβολαιογράφου  Επιδαυρου Λιμηράς (Μολάων) Σταματικής (Ματούλας) Μπελεγρή – Ατσιδάκου, ένα ακίνητο (αγροτεμάχιο) στην θέση «ΠΕΤΡΙΑΝΙΚΟ» εκτός ορίων οικισμού Παπαδιανίκων εμβαδού 50,00μ2 για την ανόρυξη γεώτρησης άντλησης ύδατος, η οποία και ανορύχθηκε το ίδιο έτος.

Όμορο είναι το εναπομείναν αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Ελένης Βενετσανάκη του Ιωάννη εμβαδού 5.283,48 μ2. Στο σύνορο του εν λόγω αγροτεμαχίου βρίσκεται η δεξαμενή του Δήμου που υδρεύονται οι κοινότητες Ασωπού και Παπαδιανίκων, καθώς και ο δρόμος από την γεώτρηση προς την δεξαμενή.  Επίσης, μέσα από το αγροτεμάχιο διέρχονται αγωγοί ύδρευσης και καλώδια της ΔΕΗ προς τη γεώτρηση.

Με την αγορά του εξασφαλίζεται ο δρόμος από την γεώτρηση προς την κοινοτική δεξαμενή ο οποίος άνηκε στο εν λόγω αγροτεμάχιο και αφέθηκε από τους ιδιοκτήτες για να υπάρχει πρόσβαση στην κοινοτική δεξαμενή, καθώς υπάρχει και η δυνατότητα ανόρυξης νέας γεώτρησης.

Επομένως το ανωτέρω ακίνητο (αγροτεμάχιο) είναι το μοναδικό κατάλληλο  στο σημείο που βρίσκεται, για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω και η αγορά του κρίνεται απαραίτητη, αφού διατίθεται και προς πώληση από την ιδιοκτήτρια του.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας με την αριθ. 1/31-01-2020 απόφαση του, γνωμοδοτεί θετικά για την αγορά του εν λόγω ακινήτου.

Εισηγούμαι

  1. Την καταρχήν απευθείας αγορά ακινήτου (αγροτεμάχιο) εμβαδού 5.283,48 μ2, ιδιοκτησίας Ελένης Βενετσανάκη του Ιωάννη, εκτός ορίων οικισμού Κοινότητας Παπαδιανίκων, για τους ανωτέρω λόγους.
  2. Υποδεικνύει  τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Σουρλά και την Πρόεδρο της Κοινότητας Παπαδιανίκων κα Αφροδίτη Αρρώνη, για την συμμετοχή τους στην επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση Δημάρχου και θα καθορίσει το τίμημα του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 5 του ΔΚΚ