Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για οκτώ (8) μήνες

1511

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη, για οκτώ (8)  μήνες , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα πρόκειται να προσλάβει:

  • τρεις (3) ΔΕ Οδηγούς Απορριμματοφόρου – Γ΄ ή (C) Κατηγορίας  (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)]
  • επτά (7) ΥΕ Εργατών καθαριότητας (συνοδούς απορριμματοφόρων)
  • έναν (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων [Εκσκαφέα-φορτωτή (ομάδας Β΄τάξης Δ΄)]

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (bkolliakou@monemvasia.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

«Δήμος Μονεμβασίας, Μολάοι Λακωνίας, Τ.Κ.:23052,  Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κας Κολλιάκου Παναγιώτας (τηλ. επικ.: 2732360524) »

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 22 Ιουλίου και λήγει την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση και το έντυπο αίτησης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ