Πίνακες κατάταξης υποψηφίων της ΣΟΧ1/2023/3494/10-3-2023

843

Αναρτήθηκαν οι πίνακες που αφορούν υπ΄αρ. ΣΟΧ 1/2023/3494/10-3-2023 ανακοίνωση του Δήμου Μονεμβασίας που αφορά την πρόσληψη ενός (1) ΔΕ ΧΜΕ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Ακολουθούν οι πίνακες κατάταξης :


Υποψήφιοι κατηγορίας Δ.Ε. Χειριστές Μηχανημάτων Έργου